Jesteś tutaj

Zasady recenzowania / Reviewing rules

 Zasady recenzowania artykułów przeznaczonych do publikacji w czasopiśmie Prawo Kanoniczne

 

  1. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych.
  2. W przypadku tekstów w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  3. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  4. W przypadkach wątpliwych recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktów interesów, zwłaszcza w sytuacji bezpośredniej współpracy naukowej.
  5. Recenzja powinna mieć formę pisemną i zawierać wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  6. Zasady dopuszczenia lub odrzucenia artykułu i formularz recenzji przesyłane są do wiadomości recenzentów i są zamieszczane na stronie internetowej.
  7. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Raz w roku podaje się ich nazwiska na stronie internetowej czasopisma.
  8. Artykuły przesyła się do recenzji według kompetencji autorów wynikających z posiadanej specjalności.

 

  English version

 

Rules of the peer review process of articles published in the journal “Canon Law”:

1. For assessing each article two external reviewers are appointed.

2. In the case of texts in a foreign language, at least one of the reviewers is affiliated with a foreign institution of higher  education other than the nationality of the author.

3. Authors and reviewers do not know their identity.

4. In cases of doubt, the reviewer signs a declaration of no conflict of interest, especially in a situation of direct scientific cooperation.

5. The review report should be in a written form and contain a recommendation whether the article should be accepted or rejected for publication.

6. Criteria for accepting or rejecting the article for publication and the peer review form are sent to reviewers and are also placed on the website.

7. Names of the reviewers of particular articles are not disclosed. Only once a year, their names are disclosed on the journal's website.

8. The articles are sent to reviewers who are experts in a particular area in which the author writes.