Jesteś tutaj

Zasady publikacji / The rules of a publication

 1. Nadesłane materiały powinny posiadać formę artykułu, komunikatu, recenzji lub sprawozdania.
 2. Materiały należy dostarczyć do Redakcji w jednym egzemplarzu wydruku komputerowego wraz z zapisem elektronicznym w postaci pliku komputerowego na nośniku CD/DVD, w formacie edytora Microsoft Word. Każdy artykuł, recenzja itp. powinny być zapisane w oddzielnym pliku. Redakcja nie zwraca nadesłanych do niej materiałów i zastrzega sobie prawo wprowadzenia w nich zmian.
 3. Przyjmowane są teksty w znowelizowanym wydruku komputerowym A4 o parametrach: wszystkie marginesy 2,5 cm; czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5; tekst wyjustowany. Parametry przypisów: czcionka Times New Roman 10; interlinia 1,5; tekst wyjustowany. Przypisy umieszczone na dole strony w systemie przecinkowym. Nazwiska autorów pisane kapitalikami, a tytuły cytowanych dzieł kursywą (zob. Zasady cytowania)
 4. Nazwa pliku publikacji umieszczona na nośniku elektronicznym powinna rozpoczynać się od nazwiska i imienia autora (bez polskich znaków) np. Jan Kowalski powinien nazwać plik zawierający jego artykuł: Kurator w postępowaniu cywilnym  następująco: kowalski_jan_kurator.
 5. Autor artykułu i komunikatu umieszcza swoje imię i nazwisko w lewym górnym rogu pierwszej strony. Pod imieniem i nazwiskiem należy umieścić afiliację autora (przynależność do danego ośrodka naukowego). Księża i osoby zakonne - według własnego uznania - poprzedzają imię odpowiednim skrótem, zaś osoby zakonne po nazwisku mogą zamieścić skróconą nazwę swojego instytutu.
 6. Po tytule artykułu, przed wstępem, należy sporządzić tzw. „TREŚĆ”, zamieszczając przyjęty w artykule podział strukturalny (oznaczenia i tytuły części, punktów, podpunktów i inne zastosowane podziały).
 7. Do artykułu należy dołączyć koniecznie streszczenie w języku angielskim, które należy umieścić na ostatniej stronie artykułu podając jego tytuł w tym języku. Na końcu należy zamieścić imię i nazwisko tłumacza w przypadku, gdy nie był nim autor. Streszczenie nie może przekroczyć jednej strony wydruku i nie może być krótsze niż 250 wyrazów. Artykuły bez streszczenia w języku angielskim będą publikowane jako komunikaty. W tej samej formie będą publikowane artykuły, które nie są opatrzone przypisami, a zawierają jedynie dołączoną bibliografię.
 8. Po streszczeniu w języku angielskim neleży podać słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
 9. Sposób prezentowania recenzji: autor recenzowanego dzieła, tytuł recenzowanego dzieła, wydawnictwo, miejsce wydania, data wydania, ilość stron. Autor umieszcza swoje imię i nazwisko pod tekstem recenzji (zamieszczając odpowiednio skróty dotyczące kapłanów i osób zakonnych - analogicznie jak w artykułach).
 10. W sprawozdaniach autor również winien zamieścić swoje imię i nazwisko pod napisanym tekstem (stosując odpowiednio skróty dotyczące kapłanów i osób zakonnych - analogicznie jak w artykułach).
 11. Autor przed przysłaniem materiałów do publikacji proszony jest o zapoznaniem się z informacjami dotyczącymi „zapory ghostwriting” i wypełnienie stosownego oświadczenia. Powyższe informacje i formularz oświadczenia umieszczonymi na stronie internetowej czasopisma (zob. Zapora ghostwriting).  Wypełniony formularz wraz tekstem do publikacji oraz dołączanym adresem do korespondencji (adres pocztowy,  e-mail, numer telefonu) należy przesłać na adres redakcji.
 12. Redakcja przesyła do autorów tzw. „szczotkę” do pierwszej korekty. Chodzi jedynie o korektę błędów drukarskich (komputerowych), nie zaś uzupełnianie wcześniejszych wersji nadesłanego materiału. Tego typu uzupełnienia nie są uwzględniane. Jeżeli materiał po dokonanej korekcie nie zostanie odesłany do Redakcji w wyznaczonym terminie spowodować może wycofanie publikacji z druku.
 13. Autor wraz z tekstem do pierwszej korekty (autorskiej) otrzymuje do podpisania tekst umowy dotyczącej publikacji artykułu naukowego oraz przeniesienia praw autorskich w dwóch egzemplarzach (zob. Umowa-prawa autorskie).
 14. Redakcja nie płaci autorom za opublikowane materiały. Autorom zaś artykułów zobowiązuje się przesłać jeden egzemplarz kwartalnika Prawo Kanoniczne, w którym został zamieszczony artykuł.
 15. Autorzy artykułów proszeni są o dołączenie na oddzielnej karcie krótkiej noty biograficznej zawierającej następujące dane: imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, ośrodek naukowy z którym autor jest związany oraz specjalność, którą się zajmuje.


Redakcja zaprasza do współpracy w redagowaniu kwartalnika Prawo Kanoniczne i dziękuje za stosowanie wyżej zaproponowanych zasad, które usprawniają jej pracę.

 

 

  English version

 1. All the submitted materials should be in a form of an article, communiqué, review or report.
 2. The materials should be submitted do the editors in one copy of a computer printout together with the electronic version of the computer file copied to either CD or DVD in the Microsoft Word format. Every article should be saved in a separate file. The editors reserve themselves a right to edit the text, and do not return the submitted files.
 3. The accepted texts should be printed in the A4 format with the following specifications: all margins should be 2.5 cm; font Times New Roman 12; tab 1.5; text justified. Specifications of the annotations: font Times New Roman 10; tab 1.5; text justified. The annotations should be written at the bottom of the page in the comas system. The name of the authors should be written in capitalization and the titles of the quoted books in italic (see rules of quoting).
 4. The name of the electronic file on a CD / DVD should begin with the name of the author (without Polish signs) for example: Jan Kowalski should name the submitted file “Curator in the civil action” in such a way: kowalski_jan_curator.
 5. An author of the article and the communiqué should write his / her name in the left top corner of the first page. In the second line, under the first name and the surname, the affiliation of the author to the certain scientific centre should be mentioned. Priests and the religious might use the abbreviation in front of their first name and the religious could also indicate in short the name of their religious institute after their surname.
 6. After the title of the article but before the introduction, the “Content” should be placed, consisting of the structural division of the above mentioned article. It should include the titles, paragraphs, sub-paragraphs and other possible structural divisions.
 7. Besides the article itself, the short summary in English should be attached on the last page of the article including its title in English. At the end of the above the name of the translator should be mentioned in case it is not the author himself /herself. The summary should not exceed one page of the printout and should not be shorter than 250 words. Articles without the English summary will be published as communiqué. In this same format we will be publishing the articles which do not have the proper annotations but include the bibliography.
 8. After the English summary the vital words, both in English and Polish, should be written.
 9. Form of presentation of a review: first the author of a reviewed book, title of the above, publishing, place of publication, date of publication, number of pages. The author should write his / her name at the end of the review (he or she should also indicate through the proper abbreviation his or her affiliation to the religious institute as explained above in point 5)
 10. In the report author should write his or her first name and surname at the end of the text as it was explained above following the rules of mentioning the abbreviations and the affiliation.
 11. Before the submission of the text, author is obliged to familiarise himself / herself with the information concerning the “ghostwriting firewall” and fill in the necessary statement. The form of the statement and the relevant information can be found on the website of the publication (see ghostwriting firewall). Completed form together with the text ready for publication and the return address for correspondence (postal address, email or phone number)) should be sent to the address of the editors.
 12. The editors will be sending to the authors the first draft of the text for correction in order to eliminate the spelling mistakes and not the editing of the submitted materials. If the corrected text is not sent back to the editors before the indicated deadline the text might not be published.
 13. The author together with the draft for correction will be receiving the text of the agreement between the parties in which the copy rights will be shifted to the editors. Such agreement should be signed in two copies (see Agreement-copy rights)
 14. The editors do not pay any financial remuneration for the published articles. The editors from their side make the promise to send the author one copy of the periodical “Canon Law” in which the article was published.
 15. The author is kindly asked to submit short curriculum vitae on a separate page which will include: first name, surname, the degree, scientific specialty etc.

 

The editors invite you to cooperate in editing of the periodical “Canon Law” and express in advance the appreciation for keeping the above rules, which should make their work a lot easier.