Jesteś tutaj

Zapora "ghostwriting"

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

 

Dbając o wysoki poziom merytoryczny kwartalnika "Prawo Kanoniczne", a także w odpowiedzi na zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja zwraca także uwagę na etykę w nauce i czyni starania wdrażające procedury zabezpieczające przed zjawiskami "ghostwriting" i "guest authorship".

 

"Ghostwriting" jest zjawiskiem polegającym na nieujawnieniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była rzeczywistym autorem lub współautorem pracy. Zjawisko to dotyczy również nie wskazania roli osoby wnoszącej wkład w powstanie publikacji poprzez podziękowanie zamieszczone w publikacji.

 

Zjawisko określane jako "guest authorship" ("honorary authorship"), polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca.

 

Obie postawy są przejawem nieuczciwości naukowej, dlatego też wszelkie wykryte nieprawidłowości będą przez redakcję demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji naukowych zatrudniających autorów, innych ośrodków naukowych bądź czasopism).

 

W celu uniknięcia wskazanych zjawisk w kwartalniku "Prawo Kanoniczne", redakcja uprzejmie prosi wszystkich potencjalnych autorów o uczciwe ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający materiał do publikacji.

 

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship” redakcja czasopisma "Prawo Kanoniczne" zwraca się z prośbą do autorów publikacji o wypełnienie, podpisanie i nadesłanie do Redakcji wraz z materiałami naukowymi zamieszczonego na stronie internetowej stosownego oświadczenia.

 

Formularze zapory "ghostwriting"

  English version

 

Prevention of “ghostwriting” 

 

Integrity in science is one of the fundamentals of academic quality. Readers should be assured that authors of any publication present their results in a transparent, honest and fair way, regardless of whether they are the real authors of it, or are using the help of a specialized entity (physical or legal person). A sign of good ethics and the highest editorial standards of researcher is his/her disclosure of information about the entities that contributed to the final shape of the publication (significant, real and financial contribution, etc.), which is a manifestation not only of good manners, but also of social responsibility.

 

Taking care of the high professional level of the quarterly “Canon Law” and following the recommendations of the Ministry of Science and Higher Education, the editorial team also feels responsible for the ethical side in reserach and makes efforts to implement procedures that will prevent cases of “ghostwriting” and “guest authorship”.

 

 “Ghostwriting” is a phenomenon of not disclosing the name of a person who has made a significant contribution to the publication, who is the real author or co-author of the work. This also applies to not recognizing in “acknowledgments” the role of a person who contributed to research.

 

The phenomenon known as “guest authorship” (“honorary authorship”) is based on attributing to a particular person authorship or co-authorship, even though his/her contribution to the publication was very little or did not happen at all.

 

Both attitudes are a manifestation of scientific dishonesty; therefore, any irregularities discovered will be unmasked and documented by the editors, including notifying the relevant entities (research institutions employing the authors, other research centers or academic journals).
 

In order to avoid the mentioned phenomena in the quarterly “Canon Law”, the editors kindly ask all potential authors for a fair disclosure of actual contributions to their publication (with stating the affiliation and consulted authors, that is, information about who is the real author of concepts, assumptions, methods, etc., used in preparing the publication). Please also note that the main responsibility for such disclosure is on the author who requests the material to be published.

 

To prevent cases of “ghostwriting” and “guest authorship”, the editors of the journal of “Canon Law” ask authors to fill out, sign and send to publishers the required statement, provided on the website, together with the collected scientific material.

 

Forms of preventing “ghostwriting”
Polish language
English language