Jesteś tutaj

ROK 2017

 

 

"Prawo Kanoniczne"  60(2017) nr 4 w wersji on-line

e-ISSN 2353-8104

"Prawo Kanoniczne"  60(2017) nr 3 w wersji on-line

e-ISSN 2353-8104

"Prawo Kanoniczne"  60(2017) nr 2 w wersji on-line

e-ISSN 2353-8104

"Prawo Kanoniczne"  60(2017) nr 1 w wersji on-line

e-ISSN 2353-8104

 

 


 

Spis treści poszczególnych numerów wraz z wersją on-line pojedynczych artykułów naukowych

Table of content of the particular notebooks

and the on-line version of the individual scientific articles

 

 

 60(2017) nr 4

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Ginter Dzierżon, Nieważność aktu prawnego dokonanego pod wpływem przymusu (kan. 125 § 1 KPK), s. 3-13

Invalidity of a juridic act placed out of force (can. 125 § 1 CIC)

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

Ks. Jan Dohnalik, Znaczenie zasady «supplet Ecclesia». Od kan. 209 KPK z 1917 roku do kan. 144 obecnego KPK – interpretacja i aplikacja, s. 15-40

The significance of the principle supplet Ecclesia. From the can. 209 of the 1917 Code of Canon Law to the can. 144 of the current Code - interpretation and application”

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

Antonio Interguglielmi, La privacy nel diritto canonico e i rapporti con le legislazioni nazionali della Comunità Europea, s. 41-66

Privacy in Canon Law and the relations with  national laws of the European Community

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

Ks. Lucjan Świto, Prawo kanoniczne w formacji do kapłaństwa. między „tradycją formacyjną” a wyzwaniami współczesności w świetle „Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis” z 6 grudnia 2016 r., s. 67-85

Canon Law w in priestly formation. ‘Formative tradition’ and modern challenges in the light of Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis of 6 december 2016

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

        

Ks. Jan Maciej Dyduch, Pogrzeb kościelny wyrazem wiary chrześcijańskiej. Aktualny stan prawny, s. 87-99

Church funeral as the expression of Christian faith – actually binding norms

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

O. Przemysław Michowicz OFMConv, Accezione giuridico-canonica del significato di «titolo», s. 101-116

Canonical meaning of legal term «title»

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

Ks. Wojciech Góralski, Biskup prof. Walenty Wójcik jako badacz prawa synodalnego, s. 117-130

Bishop professor Walenty Wójcik as a researcher of Synodal law

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

Ks. Robert Kantor, The provisions of the tsar`s ukase of 27 October 1864 on the maintenance and management of monasteries in the Kingdom of Poland, s. 131-148

Postanowienia ukazu carskiego z 27.X.1864 r. dotyczące utrzymania i zarządu klasztorów w Królestwie Polskim

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

 

RECENZJE

 

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Warszawa 2015, ss. 314 – Rec.: Ks. Józef Wroceński SCJ, s. 149-159

(Autor, tekst / Author, full text)

Pier Giordano Cabra, La vita consacrata. Appunti di teologia e spiritualità, Editrice Queriniana, Brescia 20153, ss. 271 – Rec.: S. Bożena Szewczul WNO, s. 160-164

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Andrzej Wójcik, Ciało jako otwarta granica. Perspektywa rozumienia prawa Kościoła oraz jego wybranych instytucji, Wydawnictwo „Unum”, Kraków 2016, ss. 286 – Rec.: Ks. Andrzej Pastwa, s. 165-182

(Autor, tekst / Author, full text)

Penitenzieria Apostolica, Ascoltare con il cuore di Dio nell’esercizio del ministero della Riconciliazione, a cura di Krzysztof Nykiel, Ugo Taraborrelli. Libreria Editrice Vaticana. Citta del Vaticano 2017, ss. 241 – Rec.: Ks. Bp Andrzej F. Dziuba, s. 183-186

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Katarzyna Witkowska, Mateusz Siemaszko, Sprawozdanie z konferencji naukowej doktorantów pt. Od zgromadzeń zakonnych o ślubach prostych do nowych form życia konsekrowanego. Ewolucja prawa na przestrzeni ostatnich 100 lat, s.187-190

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Wojciech Góralski, XVI Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego w stulecie ogłoszenia Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku Prawo kanoniczne a kultury prawne, s. 191-192

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

S. Bożena Szewczul WNO, Nowi magistrzy prawa kanonicznego, s. 194-196

(Autor, tekst / Author, full text)

S. Bożena Szewczul WNO, Nostryfikacje 2017, s. 197-197

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 


 

 60(2017) nr 3

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Wojciech Góralski, Recepcja Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku w Polsce w okresie międzywojennym, s. 3-29

The reception of the Code of Canon Law of 1917 in Poland in the inter-war period

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

Ks. Zbigniew Janczewski, Sakramenty w uchwałach II Synodu Archidiecezji Katowickiej, s. 31-55

The sacraments in the declarations and decrees of II Archdiocesan Synod in Katowice

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Javier Canosa, El buen uso de formularios en las curias diocesanas como expresión de la formalidad adecuada de la administración eclesiástica, s.  57-71

The proper use of forms in the diocesan Curia as an expression of the good formality of the ecclesiastical administration

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

          

Ks. Jerzy Adamczyk, Wizytacja dziekańska w aspekcie kanoniczno – duszpasterskim, s. 73-105

Vicar forane's visit in canonic-pastoral terms

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Katolicka telewizja internetowa w myśli teologicznej Kościoła, s. 107-134

The Catholic internet television in thought theological of the Church

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Wojciech Necel SChr, Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przesiedlonych. Wytyczne pastoralno-kanoniczne, s. 135-149

Adoption of Christ in refugees. Pastoral-canonical guidelines

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

O. Tomasz Gałkowski C.P., Sprawiedliwość społeczna a sprawiedliwość w encyklikach społecznych, s. 151-167

Social justice versus justice in social encyclicals

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

Matteo Nacci, Il modello “ente ecclesiastico”: la prospettiva storica, s. 169-185

The model “ecclesiastical institution”: the historical perspective

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

 

RECENZJE

 

AA. VV., «La grazia di lavorare». Lavoro, vita consacrata, francescanesimo, (a cura di P. Martinelli e M. Melone), Edizioni Dehoniane, Bologna 2015, ss. 560 Rec.: S. Bożena Szewczul WNO, s. 187-192

(Autor, tekst / Author, full text)

Rafał Wierzchanowski, Czy jeszcze katolik? Wystąpienie z Kościoła formalnym aktem, Warszawa 2017, ss. 384 – Rec.: O. Marek Saj CSsR, s. 193-196

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Ks. Michał Sobolewski, Rafał Borowy, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rozdział i współpraca państwo-Kościół w Europie. Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego, s. 197-199

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Dawid Pietras, Rafał Borowy, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Regulae Iuris Bonifacego VIII we współczesnych systemach prawnych, s. 200-203

(Autor, tekst / Author, full text)

Kaja Niewiadomska, Sprawozdanie z Konferencji naukowej Kanoniczne prawo małżeńskie - wybrane zagadnienia, s. 204-207

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Ks. Jan Dohnalik, Doktorat p. mgra Rafała Wójcickiego, s. 209-210

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Rafał Kamiński, Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, s. 211-213

(Autor, tekst / Author, full text)

 


 

 60(2017) nr 2

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 

Mons. Antonio Interguglielmi, Il vescovo come testimone della carità. Profili canonici, s. 3-19

Bishop as witness of charity. Canonical profile

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

Ks. Wojciech Necel SChr, Duszpasterstwo lotnictwa cywilnego. Wskazania pastoralno-kanoniczne, s. 21-34

Pastoral care of Civil Aviation. Pastoral recommendations

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

Ks. Rafał Kamiński CSMA, Reforma papieskich instytucji do spraw komunikacji społecznej, s. 35-52

The reform of papal’s institutions for social communication

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

Ks. Tomasz Jakubiak, Zdatność do przyjęcia urzędu chrzestnego w Kościele łacińskim, 53-69

Ability to adopt office of godfather in the Latin Church

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

Ks. Janusz Gręźlikowski, Komunia święta chorych i w niebezpieczeństwie śmierci w ustawodawstwie synodalnym Polski przedrozbiorowej, 71-107

Patients and Holy Communion in danger death legislation synodal Polish pre-partition

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

O. Piotr Skonieczny OP, Przestępstwo cięższe pornografii dziecięcej. Komentarz do art. 6 § 1 n. 2 Sacramentorum sanctitatis tutela z 2010 r., s. 109-138

The more grave delict of child pornography. A commentary on Art. 6 § 1 n. 2  of the 2010 Sacramentorum sanctitatis tutela

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

Ks. Henryk Stawniak SDB, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Anna Bielecka-Gąszcz, Przemoc seksualna wobec małoletnich  i ich ochrona prawno-etyczna i kanoniczna, 139-172

The sexual violence against minors and their legal-ethical and canonical protection

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Katarzyna Majchrzak, Uprowadzenie bądź zatrzymanie małoletniego lub osoby nieporadnej w świetle art. 211 kodeksu karnego, s. 173-183

Abduction or detention of a minor or a helpless person in the light of art. 211 of the Criminal Code

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

 

RECENZJE

 

Arkadiusz Domaszk, Dobra doczesne Kościoła. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, ss. 322 – Rec.: O. Marek Saj CSsR, s. 185-187

(Autor, tekst / Author, full text)

Chiara Minelli, Rationabilitas e codificazione canonica. Alla ricerca di un linguaggio condiviso, G. Giappichelli Editore, Torino 2015, ss. 210 – Rec.: Ks. Ginter Dzierżon, s.188-191

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Radosaw Gosiewski, Igor Kilanowski, Sprawozdanie z XXI Konferencji Naukowej Wydziału Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, s. 193-194

(Autor, tekst / Author, full text)

Marta Olkowicz, Sprawozdanie z XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, s. 195-196

(Autor, tekst / Author, full text)

Zuzanna Maj, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Relacje Państwo – Kościół w świetle polskiego Konkordatu”, s. 197-200

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Katarzyna Majchrzak, Doktorat ks. mgra Rafała Wierzchanowskiego, s. 201-202

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Krzysztof Młotek, Ks. Michał Sobolewski, Sprawozdanie z wyjazdu naukowego do Rzymu, s. 202-206

(Autor, tekst / Author, full text)

Natalia Smolińska, VII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego,  s. 206-208

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

 

 

 


 

 60(2017) nr 1

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

O. Tomasz Gałkowski C.P., Użyteczność określania metody w kanonistyce, s. 3-22

Usefulness of determining a method in the science of canon law

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Ginter Dzierżon, Wpływ podstępu na ważność aktu prawnego (kan. 125 § 2 KPK), s. 23-33

The influence of deceit on the validity of a legal act (can. 125 § 2 CIC)

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

S. Bożena Szewczul WNO, Od reguł monastycznych do konstytucji zakonnych, s. 35-61

From monastic rules to religious constitution

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Paweł Kaleta, Wytyczne Stolicy Apostolskiej dotyczące zarządzania dobrami w instytutach życia konsekrowanego i w stowarzyszeniach życia apostolskiego, s. 63-76

Guidelines of the Apostolic See for the administration of the goods in the Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Zbigniew Janczewski, Przystępowanie do sakramentu pokuty a przyjęcie Eucharystii według prawa kanonicznego, s. 77-95

Receiving to the sacrament penitence and admitting the Holy Eucharist according to canon law

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Paolo Moneta, L’appello nel nuovo processo matrimoniale, s.97-116

The appeal in the new matrimonial process

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Krzysztof Nykiel, Significado y finalidad de las censuras e irregularidades en el derecho canónico, s. 117-134

The meaning and the finality of the “censures” and the irregularities in canon law

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

O. Piotr Skonieczny OP, Przestępstwo cięższe przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z małoletnim – uwagi de lege lata i de lege ferenda, s. 135-175

The more grave delict against the Sixth Commandment of the Decalogue with a minor: some observations de lege lata and de lege ferenda

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

 

RECENZJE

 

La svolta dell’innovazione. Le nuove forme di vita consacrata (a cura di R. Fusco, G. Rocca, S. Vita), Urbaniana University Press, Roma 2015, ss. 406 – Rec.: S. Bożena Szewczul WNO, s. 177-183

(Autor, tekst / Author, full text)

Handbuch des evangelischen Kirchenrechts, red. H. U. Anke, H de Wall, H. M. Heinig, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2016, ss. 1165 – Rec.: Ks. Ginter Dzierżon, s. 183-185

(Autor, tekst / Author, full text)

Tadeusz J. Zieliński, Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2016, ss. 457 – Rec.: Ks. Wojciech Góralski, s. 185-189

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Karolina Mazur, Ks. Łukasz Pisz, Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka”, s. 191-205

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Tomasz Poterała MSC, XVIII Sympozjum Prawa Kanonicznego w Spiskiej Kapitule, s. 205-209

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Michał Poniatowski, Doktorat p. mgr Anny Olszewskiej, s. 211-214

(Autor, tekst / Author, full text)

Katarzyna Majchrzak, Doktorat p. mgr Ewy Zdunek, s. 215-217

(Autor, tekst / Author, full text)