Jesteś tutaj

ROK 2015

 

 

"Prawo Kanoniczne"  58(2015) nr 4 w wersji on-line

e-ISSN 2353-8104

 

"Prawo Kanoniczne"  58(2015) nr 3 w wersji on-line

e-ISSN 2353-8104

 

"Prawo Kanoniczne"  58(2015) nr 2 w wersji on-line

e-ISSN 2353-8104

 

"Prawo Kanoniczne"  58(2015) nr 1 w wersji on-line

e-ISSN 2353-8104

 


Spis treści poszczególnych numerów wraz z wersją on-line pojedynczych artykułów naukowych

Table of content of the particular notebooks

and the on-line version of the individual scientific articles

 

 

 

 

 58(2015) nr 4

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 

SESJA NAUKOWA

POŚWIĘCONA KARD. ZENONOWI GROCHOLEWSKIEMU

 

Ks. Józef Wroceński, Sprawozdanie, s. 3-6

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Henryk Stawniak, Wystąpienie Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego, s. 7-8

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Józef Krukowski, Przemówienie, s. 9-14

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Wojciech Góralski, Wkład kard. Zenona Grocholewskiego w dzieło edukacji katolickiej w świecie, s. 15-42  

Contribution of cardinal Zenon Grocholewski to international catholic educational efforts

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Tomasz Gałkowski C.P., Dylematy wokół ustawy kanonicznej (II) – bonum commune czy communionis, s. 43-65

Dilemmas concerning the canon law (II)bonum commune or communionis

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Arkadiusz Domaszk, Katolicki Uniwersytet Ameryki (The Catholic University of America) w świetle norm prawa kanonicznego, s. 67-101

The Catholic University of America in the light of norms of canon law

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Zbigniew Janczewski, Konieczność odłożenia chrztu dziecka wyzwaniem dla ewangelizacji jego rodziców, s. 103-119

Necessity accordance of baptism like a challenge for evangelization of his parents

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Grzegorz Leszczyński, Wartość dowodowa Confessio Iudicialis w świetle Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka, s. 121-137

The value of confessio iudicilias in Mitis Iudex Dominus Iesus

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Aldo Gorini, Il diritto canonico nel contesto teologico ed ecclesiale dei secoli V-VIII, s. 139-154

Canon law in the context of the theology and Church life from V to VIII century

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Andriy Tanasiychuk, “Pontificia praecepta de clero uxorato orientali”e la questione del celibato presso le Chiese orientali cattoliche, s. 155-173

Pontificia Praecepta de Clero Uxorato Orientali and the optionality of celibacy in the Eastern Catholic Churches

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Katarzyna Majchrzak, Urlopy wypoczynkowe w świetle przepisów prawa pracy, s. 175-191

Annual leave pursuant to the provisions of the labour code

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

 

RECENZJE

 

Piotr Skonieczny, La compartecipazione nel delitto canonico: alla ricerca del concetto teoretico, Roma 2015, – Rec.: Ks. Tomasz Gałkowski C.P., s. 193-197

(Autor, tekst / Author, full text)

Quaderni di Ius Missionale, I delicti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede – norme, prassi, obiezioni, a cura Claudio Papale, Città del Vaticano 2014, ss. 181 – Rec.: O. Dariusz Borek O.Carm., s. 197-208

(Autor, tekst / Author, full text)

 

SPRAWOZDANIA

 

Igor Kilanowski, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich poświęconej zadaniom nauczycielskim Kościoła wobec nowych wyzwań, s. 209-223

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

S. Bożena Szewczul WNO, Nowi magistrzy prawa kanonicznego, s. 225-232

(Autor, tekst / Author, full text)

S. Bożena Szewczul WNO, Nostryfikacje, s. 232-333.

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

 


 

 

 

58(2015) nr 3

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Tomasz Gałkowski C.P., Dylematy wokół ustawy kanonicznej (I)– ordinatio rationis czy fidei w świetle Encykliki Fides et ratio, s. 3-28

Dilemmas concerning the canon law (I)- ordinatio rationis or fidei in the light of Encyclical Fides et ratio

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Costantino-M. Fabris, Il foro interno nell’ordinamento giuridico ecclesiale, s. 29-64

The internal forum in the framework of the Church law

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

S. Bożena Szewczul WNO, Problematyka odzwierciedlenia charyzmatu instytutu zakonnego w jego prawie własnym, s. 65-85

Problems of expressing the religious institute charism in its own law

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Wojciech Necel SCHr, Imigranci w Polsce - kultura przyjęcia, s. 87-103

Immigrants in Poland - the culture of reception

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Lucjan Świto, Akty zarządu dobrami kościelnymi, s. 105-116

            Acts of Administration of Ecclesiastical Goods

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Paweł Kaleta, Kanoniczne sankcje karne za przestępstwa majątkowe, s. 117-135

Canonical penal sanctions for financial malfeasance

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Alessio Sarais, Brevi cenni sul rapporto tra diritto vaticano e diritto canonico orientale, s. 137-152

Short background on the relationship between the Vatican Law and Eastern Canon Law

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Marcin Konarski, Kwestionowanie legitymacji prawa jako forma ochrony godności człowieka i obywatela, s. 153-175

Challenging the legitimacy of the law as a form of protection of the dignity of man and citizen

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

RECENZJE

 

Paolo Gherri, Introduzioine al diritto amministrativo canonico. Fondamenti, Giuffrè Editore, Milano 2015, ss. XVII + 319 – Rec.: Ks. Wojciech Góralski, s. 177-182

(Autor, tekst / Author, full text)

Jan Dohnalik, Il precetto pasquale. La normativa attuale Sulla Comunione e la confessione annuale (cann. 920 e 989) alla luce della tradizione canonica, Roma 2015, s. 478 – Rec.: Ks. Zbigniew Janczewski, s. 182-185

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Natalia Smolińska, Zuzanna Maj, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Małżeństwo i Rodzina podstawową troską Kościoła, s. 187-192

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

S. Bożena Szewczul WNO, Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, s. 193-194

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Tomasz Białobrzeski, Doktorat O. Jana Bernarda Mryki OFM, s. 194-197

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Tomasz Białobrzeski, Doktorat ks. Sebastiana Osińskiego, s. 197-199

(Autor, tekst / Author, full text)

 


 

 

 58(2015) nr 2

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Ginter Dzierżon, Forma dekretu poszczególnego w kanonicznym porządku prawnym (kan. 51 KPK), s. 3-14

The form of a singular decree in the canonical legal order (Can. 51 CIC)

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

    

Ks. Jan Dyduch, Posłannictwo kobiet w Kościele i świecie w prawodawstwie powszechnym i polskim, s. 15-29

The mission of women in the Church and in the world according to universal church legislation and the legislation of the Church in Poland

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

  

Ks. Grzegorz Leszczyński, Zaburzenia depresyjne jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa, 31-45

Depressive disorders as a cause of incapacity to consent marriage

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Bolesław Dúllek, Zapowiedzi małżeństw osób o różnej przynależności kościelnej, 47-56

The marital announcements of persons of different church affiliation

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Carlos Salinas Araneda, El concordato entre la Santa Sede y el gobierno de Polonia de 1925 como fuente de los proyectos de concordato entre Chile y la Santa Sede de 1928, s. 57-96

The concordat between the Holy See and Poland in 1925 as the source for the projects for a concordat between Chile and the Holy See in 1928

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Matteo Nacci, I rapporti “Stato Italiano-Chiesa cattolica” nei Patti Lateranensi del 1929: riflessioni storico-giuridiche, 97-113

The relations “Italian State-Catholic Church” in the Lateran Pacts of 1929: historical and juridical considerations

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Janusz Gręźlikowski, Odnowa duszpasterstwa w diecezji włocławskiej w świetle uchwał Synodów biskupa Stanisława Karnkowskiego z 1568 i 1579 roku, 115-161

Pastoral renewal in Włocławek Diocese in the light of resolutions of Synod conventions of Bishop Stanisław Karnkowski from year 1568 and 1579

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Małgorzata W. Greßler, Moralność publiczna jako wyznacznik treści pojęcia wolność gospodarcza, 163-178    

Public morality as a prerequisite of the scope within economic freedom term

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

RECENZJE

 

Ks. Jozef Marčin, Sytuacja ekonomiczna Kościoła Rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle prawa kanonicznego i prawnego porządku Republiki Słowacji, Stalowa Wola 2014, ss. 430 – Rec.: Ks. Józef Wroceński, 179-185

Jean-Clude Guy, Storia della vita religiosa. Una lettura sapienziale, Roma, Lipa Edizioni 2014, pp. 264 – Rec.: S. Bożena Szewczul WNO, 186-191

(Autor, tekst / Author, full text)

Tomás Rincón-Pérez, La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa, Roma 2014, ss. 527 – Rec.: O. Dariusz Borek O.Carm., 192-197

(Autor, tekst / Author, full text)

Anna Słowikowska, Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Lublin 2014, ss. 278 – Rec.: Ks. Zbigniew Janczewski, 197-199

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Ks. Józef Wroceński SCJ, Sprawozdanie z konferencji naukowej z okazji Roku Życia Konsekrowanego, s. 201-209

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Ks. Tomasz Białobrzeski, Doktorat ks. Krzysztofa Ossowskiego, s. 211-213

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 


 

58(2015) nr 1

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 

 

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Wojciech Góralski, Problem wystąpienia z Kościoła katolickiego w Republice Federalnej Niemiec, s. 3-21

The problem of defection from the Catholic Church in the German Federal Republic

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Jerzy Adamczyk, Niższe diecezjalne seminaria duchowne w Polsce w świetle aktualnych przepisów prawnych, s. 23-45

Lower diocesan theological seminaries in Poland in the light of the current legislation

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

O. Przemysław Michowicz OFMConv., Czynności prawno-administracyjne poprzedzające erygowanie nowego domu zakonnego, s. 47-67

Administrative and legal actions preceding the canonical erection of new religious house

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Zbigniew Janczewski, Konieczność (necessitas) jako kategoria kanoniczna w prawie o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego i uzdrowienia w kodeksie z 1983 r., s. 69-92

Canonical category „necessity” on the sacramental law in the Code of 1993 year

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Piotr Kroczek, Ocena instrukcji Dignitas connubii z perspektywy sztuki legislacji, s. 94-109

Evaluation of the Instruction Dignitas connubii in the Perspective of the Art of Legislation

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Matteo Nacci, Diritto canonico e diritti delle religioni, s. 111-122

Canon law and Laws of religions

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Gloria M. Morán García, La canonística medieval y su contribución al desarrollo del pensamiento constitucional contemporáneo, s. 123-150

La canonística medieval y su contribución al desarrollo del pensamiento constitucional contemporáneo

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Katarzyna Majchrzak, Zakres najważniejszych obowiązków pracownika w świetle przepisów kodeksu pracy, s. 151-167

The scope of the most important duties of the employee in the light of provisions of the Labour Code

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

RECENZJE

 

Mirosław Sander OP, Il delitto di attentata ordinazione sacra di una donna. La ratio legis teologica, l’Evoluzione storica della normativa e commento alla legge vigente, Romae 2013, ss. 192+7 – Rec.: Ks. Henryk Stawniak SDB, s. 169-173

(Autor, tekst / Author, full text)

O. Przemysław Michowicz OFMConv., La dimissione facoltativa dall’Istituto religioso secondo il Codice di Diritto Canonico del 1983. Le problematiche nell’applicazione della procedura, Pontificia Università Lateranense, Romae 2013, ss. 325 – Rec.: S. Bożena Szewczul WNO, s. 173-179

(Autor, tekst / Author, full text)

Jarosław Sokołowski, Urząd biskupa pomocniczego w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego. Studium historyczno-prawne, Warszawa 2014, ss. 280 – Rec.: Ks. Józef Wroceński SCJ, s. 179-187

(Autor, tekst / Author, full text)

Marek Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne, Łomża 2014, ss. 490 – Rec.: Ks. Zbigniew Janczewski, s. 187-188

(Autor, tekst / Author, full text)

Marcin Czujek, Godność prokreacji ludzkiej w kontekście technik reprodukcyjnych. Studium kanoniczno-prawne i etyczne, Prymasowskie Wydawnictwo „Gaudentinum”, Gniezno 2014, ss. 215 – Rec.: Ks. Janusz Gręźlikowski, s. 188-193

(Autor, tekst / Author, full text)

 

SPRAWOZDANIA

 

Maciej Bołkowiec, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych, s.195-198

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Roman Szewczyk, Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego „10 rocznica publikacji Dignitas connubii: podsumowanie i perspektywy”, s.198-201

(Autor, tekst / Author, full text)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

S. Bożena Szewczul WNO, Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, s. 203-207

(Autor, tekst / Author, full text)