Jesteś tutaj

ROK 2013

"Prawo Kanoniczne"  56(2013) nr 4 w wersji on-line 

   

 

"Prawo Kanoniczne"  55(2013) nr 3 w wersji on-line

 

 

"Prawo Kanoniczne"  55(2013) nr 2 w wersji on-line

 

 

"Prawo Kanoniczne"  55(2013) nr 1 w wersji on-line

 

 


Spis treści poszczególnych numerów wraz z wersją on-line pojedynczych artykułów naukowych

Table of content of the particular notebooks

and the on-line version of the individual scientific articles

 

 

 

SPIS TREŚCI 56(2013) nr 4

TABLE OF CONTENTS

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Ginter Dzierżon, Zasady funkcjonowania aktu przełożonego wymagającego współudziału konsultacyjnego pojedynczych osób (kan. 127 § 2 kpk), s. 3-13 The principles of functioning of acts by a superior requiring the consultative cooperation of certain persons (can. 127 § 2 CIC) 

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Rodolfo Carlos Barra, Órgano, oficio, competencia y potestad en el ordenamiento canónico, s. 15-35  The authority, office and competence in the canonical legal system

(autor, streszczenie / author, summary )

 

Paolo Gherri, Metodo e modelli nel diritto amministrativo canonico, s. 37-63 Method and models in Administrative Canon Law

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Wojciech Necel SChr, Motu proprio Benedykta XVI Intima Ecclesiae natura wobec troski Kościoła o imigrantów, s. 65-76 Pope Benedict XVI's motu proprio Intima Ecclesiae natura Church care for migrants

(autor, streszczenie  / author, summary)

 

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Ubóstwo instytutu zakonnego w relacji do zagadnienia dóbr kościelnych, s. 77-99Poverty of religious institute in relation to the issue of Church goods

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Jarosław Sokołowski, Sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa z udziałem biegłych, s. 101-115

The Court cases of the statement on the invalidation an arranged marriage with the calling assessors

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Antonio Interguglielmi, Il ruolo degli organi di partecipazione previsti nel Codice di Diritto Canonico: gli atti di amministrazione straordinaria e l’alienazione di beni degli enti ecclesiastici, s. 117-137 The role of organizations in the administration in the Code of Canon Law: the acts of extraordinary administration and alienation of ecclesiastical organizations

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Przedawnienie skargi kryminalnej w prawie kanonicznym, s. 139-154 Prescription the criminal action in Canon Law

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Katarzyna Majchrzak, Rozbój w świetle prawa karnego kanonicznego, s. 155-172 Banditry as seen in criminal canonical law

(autor, treszczenie / author, summary)

 

RECENZJE

 

Ginter Dzierżon, Powierzenie urzędu kościelnego poprzez wybór. Komentarz do regulacji zawartych w księdze I Kodeksu prawa kanonicznego, Kraków 2012, ss. 167 – Rec.: Ks. Piotr Ryguła, s. 173-176

Ks. Piotr Steczkowski, Penitencjaria Apostolska (XIII-XVI w.) Powstanie, ewolucja, odnowienie, Rzeszów 2013, ss. 275 – Rec.: Ks. Zbigniew Janczewski, s. 176-178

Ks. Bartosz Nowakowski, Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei. Źródła, ewolucja, aktualne normy, Poznań 2013, ss. 314 – Rec.: Ks. Lucjan Świto, s. 178-186

 

SPRAWOZDANIA

 

Lucyna Krzywkowska, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina w prawie, s. 187-190

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, 30 lat od promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Doświadczenie Kościoła katolickiego w Polsce, 191-195

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Arkadiusz Mróz, Kolokwium habilitacyjne ks. dra Arkadiusza Domaszka, s. 197-201

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Kolokwium habilitacyjne ks. dra Bartosza Nowakowskiego, 201-205

S. Bożena Szewczul WNO, Nowi magistrzy prawa kanonicznego, 205-212

            S. Bożena Szewczul WNO, Nostryfikacje, s. 212

 

 


 

SPIS TREŚCI 56(2013) nr 3

TABLE OF CONTENTS

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Tomasz Jakubiak, Procedury do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, s. 3-34 Procedures for reception of priest and deacon ordination

(autor, streszczenie / author, summary)

 

S. Bożena Szewczul WNO, Znaczenie erygowania domu zakonnego, s. 35-53 The concept of a religious house and its importance to the religious life

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Wojciech Góralski, Wolność wewnętrzna a ważność małżeństwa kanonicznego, s. 55-81 Internal liberty and validity of canonical marriage

(autor, streszczenie /author, summary)

 

Ks. Tomasz Rozkrut, Synody Biskupów papieża Benedykta XVI, s. 83-102 Synods of Bishops of the Pope Benedict XVI

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Janusz Gręźlikowski, Działalność kościelna biskupów włocławskich w okresie kujawsko-kaliskim diecezji, s. 103-167 Church activity of Włocławek’s Bishops in period of Kujawsko – Kaliska Diocese

(autor, streszczenie / author, summary)

 

RECENZJE

 

Ks. Janusz Borucki, Recepcja kościelnego prawa powszechnego w ustawodawstwie i działalności duszpasterskiej diecezji włocławskiej po Soborze Watykańskim II, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2010, ss. 335 – Rec.: Ks. Wojciech Góralski, s. 169-175

Waldery Hilgeman, L’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano. Origine ed evoluzione, Lateran University Press 2012, ss. 368 – Rec.: Ks. Marek Stokłosa SCJ, s. 176-184

 

SPRAWOZDANIA

 

Ks. Marek Stępień, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym, s. 185-200

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Arkadiusz Mróz, Kolokwium habilitacyjne p. dr Anny Gołębiowskiej, s. 201-206

 

 

 

 


 

SPIS TREŚCI 56(2013) nr 2

TABLE OF CONTENTS

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Jan Dyduch, Kształt prawny Konferencji Episkopatu Polski, s. 3-15 Legal shape of the Episcopal Conference of Poland

(autor, streszczenie / author, summary)

 

S. Bożena Szewczul WNO, Pojęcie domu zakonnego i jego znaczenie w życiu zakonnym, s. 17-39 The concept of a religious house and its importance to the religious life

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Zbigniew Janczewski, Wiara jako zasadniczy warunek przyjęcia sakramentu chrztu, s. 41-61 The faith as fundamental condition to take the baptism

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Jerzy Adamczyk, Urząd rektora sanktuarium, s. 63-89 The position of the Shrine’s Rector

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Grzegorz Leszczyński, Eutanazja. Grzech i przestępstwo, s. 91-104 The euthanasia. Sin and crimine

(autor, streszczenie / author, summary)

 

O. Tomasz Gałkowski C.P., Teologia prawa, s. 105-125 Theology of law

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Marek Stępień, Statut i Regulamin Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z 2002 r., s. 127-143 Statutes and Regulations of the Polish Pontifical College in Rome in 2002

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Helena Pietrzak, Prawo do życia, jego nienaruszalność i nierozporządzalność. Aspekty prawno-karne, s. 144-164 The right to life, its inviolability and indispensability. Penal law aspects

(autor, streszczenie / author, summary)    

 

Karolina Rudzińska, Okoliczności wyłączające bezprawność we włoskim prawie karnym, s. 165-191 Circumstances excluding lawlessness in Italian criminal law

(autor, streszczenie / author, summary)

 

 

RECENZJE

 

Piotr Lewandowski, La libertà religiosa nei trattati dell’Unione Europea. Genesi, attualità e prospettive, Romae 2010, ss. 285 – Rec.: O. Tomasz Gałkowski C.P., s. 193-196

C. Barbieri, M. Tronchin, Disturbi del comportamento alimentare e matrimonio canonico, Wydawnictwo Gregorian & Biblical Press, Roma 2010, ss. 400 – Rec.: Ks. Ginter Dzierżon, s. 196-199

Diritto e religione nell’islam mediterraneo. Rapporti nazionali sulla salvaguardia della libertà religiosa: un paradigma alternativo?, red. A. Ferrari, Mulino, Bologna 2012, ss. 350 – Rec.: Ks. Ginter Dzierżon, s. 199-203

AA.VV., Kapłaństwo posługi (red. ks. A. Skorupa SDS, A. Słowikowska), Lublin 2012, Wydawnictwo KUL, ss. 152 – Rec.: S. Bożena Szewczul WNO, s. 203-207

 


 

SPIS TREŚCI 56(2013) nr 1

TABLE OF CONTENTS

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

O. Piotr Skonieczny OP, Koncepcja przedawnienia kanonicznego. Uwagi prawnoporównawcze i teoretycznoprawne do kan. 197 KPK (kan. 1540 KKKW), ze szczególnym uwzględnieniem kanonizowanej ustawy polskiej, s. 3-30 The Concept of the Canonical Prescription. Legal Comparison and Theoretical Observations on can. 197 CIC/83 (can. 1540 CCEO), with Particular Consideration of the Polish Canonized Law

(autor, streszczenie / author, summary)    

 

Ks. Marek Zaborowski, Dyspensa w prawodawstwie kościelnym, s. 31-45 Church dispensation legislation

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Wojciech Necel TChr, Kuria Rzymska wobec dobra duchowego migrujących, s. 47-71 The Roman Curia and spiritual welfare of migrants

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Roman Szewczyk, Pozycja prawna legatów Biskupa Rzymu, s. 73-91 Legal position of the Legates of the Bishop of Rome

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Urszula Nowicka, Specyfika ustroju hierarchicznego katolickich Kościołów wschodnich, s. 93-115 Specificity of the hierarchical system of the Eastern Catholic Churches

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Adam Bartczak, Ochrona praw ubogich w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, s. 117-134 Protecting the right of the poor in the process of nullity of a marriage

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Krzysztof Mierzejewski, Poszukiwanie prawdy obiektywnej a pewność moralna sędziego w kanonicznym procesie małżeńskim, s. 137-152 The Search for the Objective Truth and Moral Certainty of the Judge in the Canonical Process of Marriage

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Monika Magdalena Dębska, Zarząd komisaryczny w prawie bankowym, s. 153-172 Management of a Board of Receivers in Banking Law

(autor, streszczenie / author, summary)

 

 

RECENZJE

 

Andrea Pin, Laicità e Islam nell’ordinamento italiano. Una questione di metodo, Cedam, Padova 2010, ss. 305 – Rec.: Ks. Roman Szewczyk, s. 173-177

Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura), Il sacramento dell’ordine, Quaderni della Mendola 19, Glosa, Milano 2011, ss. 306 – Rec.: Ks. Marek Stokłosa SCJ, s. 177-184

Ks. Dariusz Rogowski, Delitos contra la Eucaristía tipificados en las Normae de gravioribus delictis de 2010, Pamplona 2011, ss. 391 – Rec.: Ks. Zbigniew Janczewski, 185-188

Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 4 (2012), red. J. Krajczyński, Lublin 2012, ss. 410 – Rec.: Ks. Józef Wroceński SCJ, s.189-194

 

SPRAWOZDANIA

 

Ks. Robert Kantor, Sprawozdanie z X Międzynarodowego Sympozjum w Pampelunie, s. 195-200

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Kolokwium habilitacyjne p. dr Urszuli Nowickiej, s. 201-204

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Doktorat ks. mgr Mariusza Stasiaka, s. 204-206