Jesteś tutaj

ROK 2012

"Prawo Kanoniczne"  55(2012) nr 4 w wersji on-line

 

"Prawo Kanoniczne"  55(2012) nr 3 w wersji on-line

 

"Prawo Kanoniczne"  55(2012) nr 2 w wersji on-line

 

"Prawo Kanoniczne"  55(2012) nr 1 w wersji on-line


Spis treści poszczególnych numerów wraz z wersją on-line pojedynczych artykułów naukowych

Table of content of the particular notebooks

and the on-line version of the individual scientific articles

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 55(2012) nr 4

TABLE OF CONTENTS

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Bp Artur Miziński, Polubowne rozstrzyganie sporów administracyjnych według przepisów Kościoła łacińskiego, s. 3-20 Conciliation in settling administrative recourses according to the regulations of the Latin Church

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Jan Krajczyński, Władza dyspensowania proboszcza i innego prezbitera lub diakona, s. 21-38 Power of dispensing the parish-priest and another presbyter, or a deacon

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Zbigniew Janczewski, Przyjmujący sakrament namaszczenia chorych, s. 39-56 Receiving sacrament anointing of the Sick

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Anna Gołębiowska, Osobowość niedojrzała jako podstawa orzeczenia nieważności małżeństwa w świetle wyroków Roty Rzymskiej i Trybunałów kościelnych, s. 57-86 Immature personality as basis for annulment in the light of Roman Rota judgments and Ecclesiastical Tribunals decisions

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Małgorzata Tomkiewicz, Skutki cywilne małżeństwa wyznaniowego zawartego przez obywateli polskich przed duchownym Kościoła rzymskokatolickiego za granicą, s. 87-110 Civil effects of canonical marriage contracted by Polish citizens before a clergyman of Roman Catholic Church abroad

(autor, streszczenie / author, summary)

 

O. Dariusz Borek O.Carm., Przestępstwa przeciwko Sakramentom w Normach De Delictis Reservatis z 2010 roku, s. 111-158 The crimes against the sacraments in the Norms of De delictis reservatis from 2010

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Grzegorz Leszczyński, Prawo wiernego do sprawiedliwego procesu, s. 159-174 A right of Christian faithful to the just process

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Marek Stępień, Prawa i obowiązki alumnów w Statucie i Regulaminie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z 1960 r., s. 175-190 Rights and responsibilities of alumni in the bylaws and Statutes of the Polish Pontifical College in Rome in 1960

(autor, streszczenie / author, summary)

 

 

KOMUNIKATY

 

Ks. Józef Wroceński, La nouvelle évangélisation face à l’œcuménisme en Europe de l’Est, s. 191-199

Helena Pietrzak, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2012 r., K 15/08 w sprawie nałożenia na organ samorządu zawodowego KRN obowiązku utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, bez zapewnienia źródeł finansowania tego zadania ze środków publicznych, s. 201-216.

 

 

 

RECENZJE

 

Marcella Lombard García, Povertà consacrata, ricchezza dell’amore, Roma 2010, Edizioni ART, ss. 101 – Rec.: S. Bożena Szewczul WNO, s. 217-224

María Victoria Hernández Rodríguez, I membri associati agli istituti secolari. Studio del can. 725 CIC, Las-Roma 2010, ss. 300 – Rec.: S. Bożena Szewczul WNO, s. 224-230

Francesco Panizzolo, La potestà di governo nella vita consacrata. Linee di sviluppo storico-giuridico ed ecclesiologico, Marcianum Press, Venezia 2009, ss. 442 – Rec.: Ks. Marek Stokłosa SCJ, s. 230-236

Carlo Fantappiè, Storia del diritto canonico e delle instituzioni della Chiesa, Bologna 2011, ss. 369 – Rec.: Ks. Marek Stępień, s. 236-241

Studi Giuridici XCVI, Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano 2012, ss. 287 – Rec.: O. Dariusz Borek, O.Carm., s. 242-255

Jadwiga Zięba, Egzorcyści. Historia, teologia, prawo, duszpasterstwo, Kraków 2012, wyd. WAM, ss. 516 – Rec.: O. Marek Saj CSsR, s. 255-258

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

S. Bożena Szewczul WNO, Nowi Magistrzy Prawa Kanonicznego, s. 259-268

S. Bożena Szewczul WNO, Nostryfikacje, s. 268-269

 

 

 

 


SPIS TREŚCI 55(2012) nr 3

TABLE OF CONTENTS

           

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Wojciech Góralski, Kanoniczne przeszkody małżeńskie, s. 3-17 Canonic disabilities to marriage

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Henryk Stawniak, Przeszkody małżeńskie wynikające z węzła etyczno-prawnego, s. 19-33 The impediments to marriage arising from the ethical and legal node

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Ginter Dzierżon, Pochodzenie przeszkody pokrewieństwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej, s. 35-52 The origins of the impediment of consanguinity in the direct line and in the second degree in the lateral line

(autor, streszczenie / author, summary)     

 

Ks. Jan Krajczyński, Przeszkody małżeńskie wynikające z godności osoby, s. 53-72 Marriage impediments resulting from dignity of the human

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Janusz Gręźlikowski, Przeszkody małżeńskie wynikające z węzła religijnego, s. 73-93 Marital obstructions resulting from religious tie

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Wanda Stojanowska, Przeszkoda małżeńska ze względu na wiek w prawie polskim, s. 95-106 Age as an impediment to marriage under Polish law

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Mirosław Kosek, Przeszkody małżeńskie w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, s. 107-120

Marriage impediment in the Polish Family and Guardianship Code

(autor, streszczenie / author, summary)

 

 

KOMUNIKATY

 

Anna Gołębiowska, Alkoholizm jako przyczyna nieważności małżeństwa według orzecznictwa Roty Rzymskiej i Trybunałów kościelnych, s. 121-143

Ks. Krzysztof Graczyk, Wymóg wolności wewnętrznej w podejmowaniu decyzji o zawarciu małżeństwa, s. 145-169

 

 

RECENZJE

 

AA.VV., (a cura di R. Cusco e G. Rocca), Nuove forme di vita consacrata, Città del Vaticano 2010, Urbaniana University Press, ss. 303 – Rec.: S. Bożena Szewczul WNO, s. 173-177

Claudio Papale, Formulario commentato del processo penale canonico, Città del Vaticano 2010, ss. 268 – Rec.: O. Dariusz Borek  o. Carm., s. 178-183

Uchwały pierwszego synodu diecezji toruńskiej. Prawo partykularne Kościoła Toruńskiego, „Bernardinum”, Toruń 2011, ss. 531 – Rec.: Ks. Wojciech Góralski, s. 183-191

Zarządzenia posynodalne Biskupa Łomżyńskiego. Zarządzenia. Dekrety. Instrukcje. Statuty. Regulaminy, Łomżyńska Kuria Diecezjalna, (red.) ks. T. Śliwowski, ks. S. Gawryś, ks. J. Krupka, Łomża 2011, ss. 331 – Rec.: Ks. Wojciech Góralski, s. 191-196

 

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Helena Pietrzak, Konferencja Naukowa na temat: Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i polskim, s. 197-223  

 

 


SPIS TREŚCI 55(2012) nr 2

TABLE OF CONTENTS

 

SPIS TREŚCI

           

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Ginter Dzierżon, Wymogi obiektywne oraz subiektywne dotyczące wspólnoty wprowadzającej zwyczaj prawny, ujęte w kan. 25 KPK, s. 3-12 Objective and subjective requirements concerning the introduction of legal custom by a community included in can. 25 CIC

(autor, streszczenie / author, summary)

 

S. Bożena Szewczul WNO, Życie braterskie oraz życie braterskie we wspólnocie w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego, s. 13-27 Fraternal Life and Brotherhood in the community life in the Institutes of Consecrated Life and in Associations of Apostolic Life

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Marek Zaborowski, Sakramenty święte w aspekcie prawno – historycznym, s. 29-54 Holy Sacraments from a legal and historical point of view

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Anna Gołębiowska, Małżeństwo warunkowe w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, s. 55-87 Marriage conditionally in the light of the Code of Canon Law of 1983 and the Code of Canons of the Eastern Churches of 1990

(autor, streszczenie / author, summary)

 

O. Marek Saj CSsR, Poświęcanie i błogosławienie miejsc świętych, s. 89-104 Dedication and blessing of holy places

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ewaryst Kowalczyk, Zakaz alienacji dóbr kościelnych instytucji dobroczynnych w Cesarstwie Rzymskim,  s.  105-119 The prohibition of alienation of ecclesiastical charitable institutions property in Roman Empire

(autor, streszczenie / author, summary)

   

Ks. Wojciech Góralski, Dowodzenie w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułu błędu co do przymiotu osoby (kan. 1097 § 2 KPK) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej, s. 121-143 Evidence in cases regarding invalidity of marriage due to misjudgment of the spouse’s attribution (can. 1097 § 2 of the Canon Law ) pursuant to the case law of the Roman Rota

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Lucjan Świto, Rekwizycja cywilno-kanoniczna? Pomoc sądowa pomiędzy trybunałami kościelnymi a sądownictwem powszechnym w Polsce, s. 145-166 Civil-canonical requisition? Legal assistance between the courts of the Church and the public judiciary in Poland

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Urszula Nowicka, Wzajemne powiązania KPK i KKKW na płaszczyźnie ich autonomicznego funkcjonowania, s. 167-185 The mutual correlation of CIC and CCEO in light of their autonomous operation

(autor, streszczenie / author, summary)

 

 

RECENZJE

 

Paweł Bogacki, Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2009, ss. 187 – Rec.: Bp Andrzej Dziuba, s. 186-191

Robert Kantor, Rola i zadania wikariusza parafialnego. Studium kanoniczno-pastoralne, wyd. Biblios, Tarnów 2011, ss. 145 – Rec.: O. Marek Saj CSsR, s. 191-195

P. Kroczek, The Art. of Legislation: the Principles of Lawgiving in the Church, Kraków 2011, ss. 344 – Rec.: O. Tomasz Gałkowski CP, s. 195-200

Roman Longchamps de Bérier (1883-1941) profesor lwowski i lubelski, redakcja Antoni Dębiński, Magdalena Pyter, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss.185 ss. 145 – Rec.: Ks. Henryk Stawniak SDB, s. 200-202

Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Bérier w 70 rocznicę śmierci. Redakcja Antoni Dębiński, Magdalena Pyter, Bożena Czech-Jezierska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 292 Rec.: Ks. Henryk Stawniak SDB, s. 202-205

T. Rincón-Pérez, El orden de los clérigos o ministros sagrados. Formación, incardinación y Estatuto Jurídico Personal, Eunsa, Pamplona 2009, ss. 383 – Rec.: Ks. Robert Kantor, s. 206-209

 

 

SPRAWOZDANIA

 

O. Wiesław Kiwior, XIV Międzynarodowy Kongres prawa Kanonicznego Administracja w Prawie Kanonicznym, Warszawa, 14-18 Września 2011, s. 211-215

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

O. Marek Saj CSsR, Kolokwium habilitacyjne ks. dr Jerzego Adamczyka, s. 217-219

Urszula Nowicka, Kolokwium habilitacyjne ks. dr Marka Saja, s. 219-221

O. Marek Saj CSsR, Doktorat Pana Michała Poniatowskiego, s. 221-225

 


SPIS TREŚCI 55(2012) nr 1

TABLE OF CONTENTS

 

DOKTORAT HONORIS CAUSA

 

Uchwała Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, s. 3

Uchwała Senatu UKSW, s. 4-5

            Tekst doktoratu, s. 6-8  

Ks. Wojciech Góralski, Laudacja wygłoszona na cześć Jego Eminencji Księdza Kardynała Petera Erdö, Arcybiskupa Metropolity Esztergom-Budapeszt, Prymasa Węgier z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 9-18

 

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Realizacja misji Kościoła w stowarzyszeniach związanych z duchowością Towarzystwa Św. Franciszka Salezego, s. 19-43 The realization of the mission of the Church in associations connected with the spirituality of the Society of St. Francis de Sales

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Andrzej Pastwa, Walor współczesnych prawno-instytucjonalnych narzędzi poszukiwania prawdy w procesie o nieważność małżeństwa. W nurcie „hermeneutyki odnowy zachowującej ciągłość”, s. 45-79 The value of contemporary legal and institutional tools of Inquiry of truth in the marriage nullity process. Following “the hermeneutic of renewal in continuity”

(autor, streszczenie / author, summary)

         

Ks. Marek Stępień, Prawa i obowiązki alumnów w Regulaminie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z  1866  r., s. 81-98     

The rights and duties of alumni in the Regulations of the Polish Pontifical College in Rome in 1866

           (autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Janusz Gręźlikowski, Przechowywanie i kult Eucharystii w ustawodawstwie synodalnym Polski przedrozbiorowej, s. 99-159 Keeping and cult of the Eucharist in synodal legislation of Poland before the partitions

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Witold Jemielity, Unieważnienie małżeństwa i separacja w diecezji wigierskiej i augustowskiej czyli sejneńskiej, s. 161-193 Annulment of marriage and separation in Wigry and Augustów or Sejny Diocese

(autor, streszczenie / author, summary)

 

RECENZJE

 

Ks. Krzysztof Wętkowski, Działalność ustawodawcza Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, Gaudentinum, Gniezno 2009, ss. 200 – Rec.: Ks. Tomasz Rakoczy, s. 195-198

C.E. Commentz, Quando e come ricorrere alla Penitenzieria Apostolica, Liberia Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, ss. 38 – Rec.: Ks. Jan Krajczyński, 198-203

Ks. Lucjan Świto, Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce, Olsztyn 2010, ss. 273 – Rec.: Ks. Janusz Gręźlikowski, 203-211

Artur G. Miziński, Status prawny adwokata w Kościele łacińskim, Lublin 2011, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, ss. 669 – Rec.: Ks. Wojciech Góralski, s. 211-222

 

SPRAWOZDANIA

 

Aldona Ciborowska, Wykład Marguerite A. Peters zorganizowany na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW na temat Światowa Etyka Postmodernistyczna i dekonstrukcja Modernizmu – Wyzwanie dla Prawa w Tradycji Judeochrześcijańskiej. s. 223-228

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

O. Marek Saj CSsR, Kolokwium habilitacyjne ks. dr Lucjana Świto, s. 229-232

O. Marek Saj CSsR, Kolokwium habilitacyjne ks. dr Piotra Kroczka, s. 232-234