Jesteś tutaj

ROK 2011

Cały tom "Prawo Kanoniczne"  54(2011) nr 3-4 w wersji on-line

 

Cały tom "Prawo Kanoniczne"  54(2011) nr 1-2 w wersji on-line

 

 

 


Spis treści poszczególnych numerów

Table of content of the particular notebooks

 

 

 

SPIS TREŚCI 54(2011) nr 3-4

 

ŚP. KS. PROF. DR HAB. JULIAN KAŁOWSKI

 

Śp. Ks. Prof. dr hab. Julian Kałowski, s. 3-4

S. Bożena Szewczul WNO, Ks. Prof. dr hab. Julian Kałowski MIC (1933-2011), s. 5-13

Ks. Wojciech Góralski, Śp. Ks. Prof. Julian Kałowski (1933-2011) – W służbie Bogu i ludziom, s. 15-18

 

DOKTORAT HONORIS CAUSA

 

Uchwała Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, s. 19

Uchwała Senatu UKSW, s. 20-21

Tekst doktoratu, s. 22-23

Ks. Józef Krukowski, Laudacja, s. 25-30

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Krzysztof Nykiel, Przyczyny i procedury wydalania duchownych według norm i praktyki Kongregacji Nauki Wiary, s. 31-52 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

O. Waldemar Barszcz TOR, Przyczyny i procedury przeniesienia duchownych do stanu świeckiego na podstawie uprawnień Kongregacji ds. Duchowieństwa, s. 53-76 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

O. Zbigniew Suchecki OFMConv., Wydalenie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego, s. 77-115 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

O. Wiesław Kiwior OCD, Dyspensa od celibatu prezbiterów i diakonów, s. 118-145 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

Ks. Ambroży Skorupa SDS, Przyczyny i procedura wydalania duchownych z instytutu zakonnego, s. 146-168 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

Ks. Tomasz Gałkowski CP, Metoda kanonistyczna we współczesnej dyskusji naukowej, s. 169-190 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

Ks. Robert Kantor, Odpowiednie wynagrodzenie duchownych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Analiza kan. 281 §1, s. 191-222 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

Ks. Piotr Majer, Tajemnica przysposobienia a przeszkoda pokrewieństwa: odnotowanie adopcji w księdze ochrzczonych (kan. 877 §3), s. 223-246 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

O. Piotr Skonieczny OP, Przestępstwa przeciwko Najświętszej Eucharystii. Komentarz do art. 2 Norm Kongregacji Nauki Wiary De gravioribus delictis z 2001 r., s. 247-285 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

Ks. Mirosław Wróbel, Przestępstwo podsłuchiwania (nagrywania) spowiedzi oraz rozpowszechnianie jej treści w środkach społecznego przekazu w świetle prawodawstwa Kościoła katolickiego, s. 287-304 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

Ks. Tomasz Białobrzeski, Violatio legis w świetle wyroku Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej c. Castillo Lara z 22 sierpnia 1987 r., s. 305-322 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

Ks. Bartosz Nowakowski, Kompetentne i sprawnie działające trybunały kościelne. Rzeczywistość czy pobożne życzenie? Możliwości, perspektywy oraz konieczność zmian po słowach Benedykta XVI do Sygnatury Apostolskiej w 2011 r., s. 323-331 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

Anna Gołębiowska, Gwarancje wolności sumienia i religii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., s. 333-365 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

Monika Magdalena Dębska, Maciej Dębski, Sytuacja prawna pracowników powyżej pięćdziesiątego roku życia, s. 367-385 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

 

RECENZJE

 

Ks. Krzysztof Konecki, Rok liturgiczny i Kalendarz w reformie Soboru Watykańskiego II, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, ss. 290 – Rec.: Ks. Janusz Gręźlikowski, s. 387-395

Ks. Jerzy Adamczyk, Kanoniczna figura pielgrzyma w korelacji z duszpasterstwem poprzez sanktuarium, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2011, ss. 526 – Rec.: Ks. Henryk Stawniak SDB, s. 395-399

Elżbieta Szczot, Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego, wyd. KUL, Lublin 2010, ss. 343 – Rec.: O. Bronisław W. Zubert OFM, s. 399-408

Władysław Majkowski, Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań, Wydawnictwo Dehon, Kraków 2010, ss. 319 – Rec.: Ks. Józef Wroceński SCJ, s. 408-414

Piotr Skonieczny OP, La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al can. 220 del Codice di Diritto Canonico Latino, Romae 2010, ss. 351 – Rec.: Ks. Józef Wroceński SCJ, s. 414-417

 

SPRAWOZDANIA

 

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne przyczyny i procedury wydalania duchownych, s. 419-431

O. Tomasz Wytrwał OP, Międzynarodowa naukowo-popularna sesja z okazji 400-lecia przybycia dominikanów do Czortkowa, s. 432-436

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Urszula Nowicka, Kolokwium habilitacyjne o. dr Zbigniewa Sucheckiego, s. 437-439

Urszula Nowicka, Doktorat ks. Zbigniewa Prusińskiego, s. 439-442

Ks. Jarosław Sokołowski, Karolina Malinowska, Adrianna Rzeszot, Sprawozdanie z wyjazdu na Ukrainę studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, s. 442-448

S. Bożena Szewczul WNO, Nowi Magistrzy Prawa Kanonicznego, s. 448-454

S. Bożena Szewczul WNO, Nostryfikacje, s. 454-455

 


 

SPIS TREŚCI 54(2011) nr 1-2

 

ŚP. KS. PROF. DR HAB. REMIGIUSZ SOBAŃSKI

 

Śp. Ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański, s. 3-4

Ks. Józef Wroceński SCJ, Ks. Prof. dr hab. Remigiusz Sobański (1930-2010), s. 5-16

           

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Realizacja misji nauczycielskiej Kościoła w publicznych stowarzyszeniach wiernych związanych z Towarzystwem Św. Franciszka Salezego, s. 17-41 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Utrata przynależności do stanu duchownego na podstawie specjalnych uprawnień przyznanych Kongregacji ds. Duchowieństwa, s. 43-75 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

S. Bożena Szewczul WNO, Ewangeliczna rada ubóstwa według kan. 600 KPK/83, s. 77-99 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

Ks. Wojciech Necel SChr, Sprawowanie władzy w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego w świetle instrukcji „Posługa władzy i posłuszeństwo. Faciem tuam, Domine, requiram” z 2008 roku, s. 101-125 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

Ks. Wojciech Góralski, Małżeństwo w prawie kanonicznym, s. 127-143 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

Ks. Henryk Stawniak SDB, Niezdolność absolutna czy również niezdolność relatywna?, s. 145-160 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)      

Ks. Tomasz Rozkrut, Dialog sędziego z biegłym w kanonicznym procesie małżeńskim, s. 161-174 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)     

Ks. Ginter Dzierżon, Recepcja osiągnięć psychologii i psychiatrii w prawie małżeńskim, s. 175-190 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)               

Ks. Jan Krajczyński, Wpływ uzależnień na ważność małżeństwa kanonicznego, s. 191-216 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

Ks. Andrzej Pastwa, Favor matrimonii i certitudo moralis (kan. 1608 § 4) – strukturalne filary teleologii procesu o nieważność małżeństwa, s. 217-246 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

            Urszula Nowicka, Przeszkoda pokrewieństwa duchowego, s. 247-270 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

Ks. Janusz Gręźlikowski, Synody diecezji włocławskiej przed Soborem Trydenckim, s. 272-320 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

Ks. Marek Stępień, Regulamin Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z 1866 r., s. 321-338 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

Monika Wójcik, Zagadnienie nierówności społecznej w De Gubernatione Dei Salwiana z Marsylii. Aspekty prawne, s. 339-355 (streszczenie, słowa kluczowe, summary, key words)

 

KOMUNIKATY

 

Ks. Ryszard Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, s. 357-381

Ks. Stanisław Paździor, Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, s. 383-401     

Ks. Piotr Majer, Rozeznanie oceniające, s. 403-425

Helena Pietrzak, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r., K 5/10 w sprawie prawa osób pełnoletnich, uczących się i posiadających dzieci do świadczeń alimentacyjnych z Funduszu alimentacyjnego, s. 427-441

 

RECENZJE

 

Conferencia del Episcopado Dominicano. Documentos de la Conferencia del Episcopado Dominicano, T. 1 1955-1990; T. 2. 1991-1997; T. 3. 1998-2006. Redacion Ramon Benito Angeles Fernandez i inni. Santo Domingo, Republica Dominicana 2007 (faktycznie kwiecień 2008) ss. XXXIV + 736 + XXVIII + (pomylony początek numeracji) 351 + XXIV + 426 – Rec.: Bp Andrzej Dziuba, s. 443-446

Ks. Robert Bączek, Recepcja uchwał Soboru Watykańskiego II oraz norm Kodeksu Prawa Kanonicznego w prawie partykularnym Kościoła łomżyńskiego, Warszawa-Łomża 2010, ss. 504 – Rec.: Ks. Józef Wroceński SCJ, s. 446-450

Ks. Krzysztof Burczak, Sacrilegium w „Dekrecie” Gracjana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 527 + 6 nlb – Rec.: Ks. Wojciech Góralski, s. 450-457

Tomasz Rakoczy, Publiczne stowarzyszenia wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Gniezno 2010, ss. 425 – Rec.: O. Tomasz Gałkowski CP, s. 458-466

Velasio de Paolis, La vita consacrata nella chiesa. Edizione rivista e ampliata a cura di Vincenzo Mosca, Marcianum Press, Venezia 2010, ss. 771 – Rec.: S. Bożena Szewczul WNO, s. 467-472

Wojciech Zyzak, Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2010, ss. 511 – Rec.: O. Marek Saj CSsR, s. 472-476

 

SPRAWOZDANIA

 

Urszula Nowicka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sacri Canones – Dwadzieścia lat doświadczeń, s. 477-480

Ks. Bartosz Nowakowski, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Zdolność/niezdolność do zawarcia małżeństwa kanonicznego – perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i kanonistyczna, s. 480-2486

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Ks. Jarosław Sokołowski, Sylwia Marchewa, Warta Kita, Sprawozdanie z wyjazdu do Włoch studentów Wydziały Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, s. 487-499

Urszula Nowicka, Kolokwium habilitacyjne ks. dr Tomasza Rakoczego, s. 499-501

Urszula Nowicka, Doktorat ks. Adama Pawlaszczyka, s. 501-504

            O. Marek Saj CSsR, Doktorat Pani Justyny Krzywkowskiej, s. 505-507

O. Marek Saj CSsR, Doktorat ks. Lesława Krzyżaka, s. 508-511

            O. Marek Saj CSsR, Doktorat Pani Katarzyny Majchrzak, s. 511-514