Jesteś tutaj

ROK 2010

 

Cały tom "Prawo Kanoniczne"  53(2010) nr 3-4 w wersji on-line

 

Cały tom "Prawo Kanoniczne"  53(2010) nr 1-2 w wersji on-line

 


Spis treści poszczególnych numerów

Table of content of the particular notebooks

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 53(2010) nr 3-4

 

DOKTORATY HONORIS CAUSA

 

1. Ks. abp dr Sławoj Leszek Głódź

Uchwała Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, s. 3

Uchwała Senatu UKSW, s. 4

Tekst Dyplomu, s. 5-6

2. Śp. Ks. bp prof. dr hab. Gen. Dyw.Tadeusz Płoski

Uchwała Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, s. 7

Uchwała Senatu UKSW, s. 8

Tekst Dyplomu, s. 9-10

 

WRĘCZENIE KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ

 

O. Tomasz Gałkowski CP, Laudacja na cześć Księdza Profesora Doktora Habilitowanego Remigiusza Sobańskiego z okazji wręczenia Księgi Pamiątkowej, s. 11-20

Ks. Józef Wroceński SCJ, Prezentacja Księgi Pamiątkowej dedykowanej Ks. prof. dr hab. Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, s. 21-23

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Wręczenie Księgi Pamiątkowej Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, s. 25-28

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

O. Marek Saj CSsR, Prawna strona ślubu posłuszeństwa, s. 29-41

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Ochrona danych osobowych – obowiązek duszpasterski, s. 43-67   

Ks. Bartosz Nowakowski, Czy zawsze „wyrzeczenie się zła”? Problemy prawne, teologiczne i liturgiczne przy udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom, s. 69-82

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Prawo do katolickiego pogrzebu w niektórych wyjątkowych okolicznościach, s. 83-111

Ks. Wojciech Góralski, Incapacitas assumendii (kan. 1095, n. 3 KPK) – absolutna czy również relatywna?, s. 113-141

Anna Gołębiowska, Geneza kan. 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, s. 143-158

Ks. Remigiusz Sobański, Między rygoryzmem a laksyzmem. Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa na tle kondycji małżeństw sakramentalnych w Polsce, s. 161-169

Ks. Tomasz Rozkrut, Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa: proces sporny czy proces specjalny?, s.171-183

Ks. Grzegorz Leszczyński, Merytoryczne i formalne problemy związane z uchyleniem klauzuli zabraniającej zawarcia nowego małżeństwa, s. 185-195

Ks. Janusz Gręźlikowski, Racje i sens „prawa do obrony” w procesie o nieważność małżeństwa, s. 197-222

Urszula Nowicka, Animadversiones obrońcy węzła małżeńskiego w trybunale apelacyjnym, s. 223-243   

Ks. Marek Stępień, Erygowanie i początki funkcjonowania Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie w XIX w., s. 244-259

Ks. Tomasz Białobrzeski, Statuty XLII Synodu Płoskiego w zakresie norm ogólnych, s. 261-272

Paweł Sobczyk, „Każdy Przecinek w tym konkordacie jest zrobiony za moją osobistą zgodą” – kilka uwag na temat wpływu papieża Pius XI na treść Konkordatu Polskiego z 1925 roku, s. 273-288

Ks. Józef Wroceński SCJ, Gwarancje dostępu Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu, s. 289-305

Milada Wiśniewska, Warunkowe umorzenie postępowania jako szczególny środek odpowiedzialności karnej, s. 307-320

 

KOMUNIKATY

 

Wanda Stojanowska, Sposób prowadzenia postępowania w sprawach o rozwód a ochrona małżeństwa, s. 321-333

 

RECENZJE

 

Zenon Cardinal Grocholewski, Universitatea Azi. Universität Heute, Editura Fundaţiei Pentru Studii Europene, Cluj-Napoca 2010, ss. 181 – Rec.: Ks. Józef Wroceński SCJ, s. 335-340

V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro Primo, Città del Vaticano 2008, ss. 528 –  Rec.: Ks. Bartosz Nowakowski, s. 340-343

Prawo narzędziem pokoju. Z ks. prof. Remigiuszem Sobańskim rozmawia Marek Łuczak, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, ss. 183 – Rec.: O. Tomasz Gałkowski CP, s. 344-347

Isacco Turina, I nuovi eremiti. La «fuga mundi» nell’Italia di oggi, Edizione Medusa, Milano 2007, ss. 239 – Rec.: S. Bożena Szewczul WNO, s. 347-351

Robert Maria Leżohupski OFMConv., De istituto religioso utpote persona iuridica, Roma 2009, ss. 239 – Rec.: S. Bożena Szewczul WNO, s. 351-355

ks. Marek Zaborowski, Ewolucja dyscypliny sakramentów uzdrowienia w zakresie communicatio in saris, Tarnów 2009, ss. 183 – Rec.: Ks. Zbigniew Janczewski, s. 355-356

Bruno Fabio Pighin, Diritto penale canonico, Venezia 2008, ss. 649 – Rec.: O. Dariusz Borek O.Carm, s. 356-362

 

SPRAWOZDANIA

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Konferencja naukowa Problemy proceduralne w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, s. 363-373

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Konferencja naukowa Etyczne i prawne wyzwania Internetu, s. 373-376

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

O. Marek Saj CSsR, Kolokwium habilitacyjne ks. dr Piotra Majera, s. 377-382

Urszula Nowicka, Kolokwium habilitacyjne ks. dr Piotra Ryguły, s. 382-385

O. Marek Saj CSsR, Doktorat ks. Roberta Bączka, s. 385-389

Urszula Nowicka, Doktorat ks. Tomasza Jakubiaka, s. 389-391

O. Marek Saj CSsR, Doktorat ks. Krzysztofa Mierzejewskiego, s. 392-395

S. Bożena Szewczul WNO, Nowi magistrzy prawa kanonicznego, s. 395-403

            S. Bożena Szewczul WNO, Nostryfikacje, s. 403-404

 


 

SPIS TREŚCI 53(2010) nr 1-2

 

ŚP. PROF. DR HAB. TOMASZ  DYBOWSKI

 

            Śp. Prof. dr hab. Tomasz Dybowski, s. 3

            Ks. Józef Wroceński SCJ, Prof. dr hab. Tomasz Dybowski (1923-2009), s. 5-8

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Ginter Dzierżon, Miejsce pochodzenia dziecka w kanonicznym porządku prawnym, s. 9-19

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Nowe horyzonty misji „Ad gentes” – normy prawa kanonicznego, s. 21-40

O. Tomasz Gałkowski C.P., Wiedza psychologiczna w formacji kandydatów do kapłaństwa, s. 41-59

Ks. Jerzy Adamczyk, Podmiot błogosławieństw. Próba wykładni obowiązujących przepisów, s. 61-77

Ks. Tomasz Jakubiak, Procedury związane z wprowadzeniem stałego diakonatu w diecezjach polskich, s. 79-104

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Legalne przebywanie zakonnika poza wspólnotą zakonną według kan. 665 §1 KPK/83, s. 105-128

O. Marek Saj CSsR, Prawna strona ślubu ubóstwa, s. 129-145

Ks. Bartosz Nowakowski, Czy proboszcz może przyjąć każdego dnia jedno stypendium mszalne?, s. 147-157

Ks. Wojciech Góralski, Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa w opublikowanych wyrokach Roty Rzymskiej z 2001 roku, s. 160-179

Ks. Tomasz Rakoczy, Relacja podmiotu do obowiązku o orzekaniu nieważności małżeństwa z kan. 1095 n. 3 KPK, s. 181-201

Karolina Rudzińska, Kara wydalenia ze stanu duchownego, s. 203-231

Ks. Tomasz Białobrzeski, Ustanowienie trybunałów administracyjnych według schematu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1982 r., s. 233-244

Ks. Lucjan Świto, Moc dowodowa dokumentów kościelnych w procedurze cywilnej, s. 245-268

Urszula Nowicka, Przynależność wiernych do Kościoła według KKKW i KPK, s. 269-298

Ks. Marek Stępień, Początki Kolegium Polskiego w Rzymie w XVI i XVII w. oraz działania zmierzające do jego utworzenia w XIX w., s. 299-314

Krzysztof R. Prokop, Sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła warszawskiego (1798-2007). s. 315-366

Ks. Witold Jemielity, Władze kościelne i cywilne w Królestwie Polskim na przykładzie diecezji sejneńskiej 1818-1918, s. 367-386

 

KOMUNIKATY

 

Helena Pietrzak, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r., P46/07 w sprawie zasadności zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu, s. 387-396

 

RECENZJE

 

Paolo Gherri, Canonistica, Codificazione e Metodo, Città del Vaticano 2007, ss. 435 – Rec.: O. Tomasz Gałkowski C.P., s. 397-399

Zenon Grocholewski kard, Refleksje na temat prawa – prawo naturalne, filozofia prawa, Wydawnictwo „Homo Dei”, Kraków 2009 – Rec.: Ks. Józef Krukowski, s. 399-401

Sylwester Kasprzak SVD, Kardynał Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego. Urząd, historia, zadania, Lublin 2008, ss. 338 – Rec.: Ks. Janusz Gręźlikowski, s. 401-407

Michalina Tenace, Custodi della sapienza. Il servizio dei superiori, Lipa Edizioni, Roma 2007, ss. 194 – Rec.: Bożena Szewczul, s. 407-411

Ks. Grzegorz Leszczyński, Psychoza maniakalno-depresyjna jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa (kan. 1095, n. 1-3 KPK), Łódź 2009, ss. 319 – Rec.: Ks. Wojciech Góralski, s. 412-416

Komentarz do instrukcji procesowej „Dignitas connubi”, redakcja naukowa ks. Tomasz Rozkrut, Sandomierz 2007, ss. 421 – Rec.: Ks. Zbigniew Janczewski, s. 416-421

Tadeusz Kałużny, Nowy sobór ogólnoprawosławny. Natura, historia przygotowań, tematyka, Kraków 2008, ss. 602 – Rec.: Urszula Nowicka, s. 421-424

 

SPRAWOZDANIA

 

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym a wolność osoby, s. 425-434

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Sympozjum Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym, s. 435-438

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

            O. Marek Saj CSsR, Doktorat Pani Katarzyny Gągor, s. 439-442

            Ks. Jarosław Sokołowski, Anna Tomanek, Sprawozdanie z wyjazdu do Republiki Czech - Praga i Kutna Hora  -  Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie (6 – 10 V 2009 r.), s. 443449