Jesteś tutaj

ROK 2009

Cały tom "Prawo Kanoniczne"  52(2009) nr 3-4 w wersji on-line

 

Cały tom "Prawo Kanoniczne"  52(2009) nr 1-2 w wersji on-line

 


Spis treści poszczególnych numerów

Table of content of the particular notebooks

 

 

 

SPIS TREŚCI 52(2009) nr 3-4

 

ŚP. KS. PROF. DR HAB. MARIAN PASTUSZKO

 

            Śp. Ks. prof. dr hab. Marian Pastuszko, s. 3

 

WRĘCZENIE KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ

 

Ks. Józef Wroceński SCJ, Laudacja na cześć Ks. Prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego z okazji wręczenia Księgi Pamiątkowej, s. 5-17

Ks. Jan Krajczyński, Prezentacja Księgi Pamiątkowej dedykowanej Ks. Prof. dr. hab. Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, s. 19-21

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Janusz Gręźlikowski, Czwarty synod archidiecezji warszawskiej, s. 23--49

Ks. Wojciech Necel SChr, Prawno – duszpasterskie dyspozycje instrukcji Erga migrantes caritas Christi, s. 51-68

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Prawny i katechetyczny wymiar Drogi Neokatechumenalnej, s. 69-90

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Przejście zakonnika z własnego do innego instytutu, s. 91-115

O. Marek Saj CSsR, Prawna strona ślubu czystości, s. 116-135

Bożena Szewczul, Niektóre priorytety przełożonych zakonnych według instrukcji Posługa władzy i posłuszeństwa z 2008 roku oraz kann. 618-619, KPK/1983, s. 137-153

Ks. Remigiusz Sobański, Ochrona małżeństwa w kanonicznym prawie procesowym, s. 155-171    

Héctor Franceschi, Il fondamento antropologico del diritto al matrimonio e la sua protezione nell’ordinamento canonico, s. s. 173-193

Ks. Grzegorz Erlebach, Ochrona wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym. Zarys problematyki, s. 195-213

Ks. Wojciech Góralski, Istotne obowiązki małżeńskie w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej – Zarys problematyki, s. 215-228

Ks. Henryk Stawniak SDB, Niezdolność do zawarcia małżeństwa (kan. 1095 KPK) w świetle przemówień papieskich do Roty Rzymskiej i nauki Kościoła, s. 229-246

Urszula Nowicka, Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa z prawosławnym wg KPK i KKKW, s. 247-262

Elżbieta Holewińska-Łapińska, Separacja: nadzieja i rzeczywistość, s. 263-283

            Ks. Zbigniew Janczewski, Sprawowanie Eucharystii poza miejscem świętym, s.287-302

Ks. Robert Ptak SCJ, Sakrament namaszczenia chorych – teologiczno-prawne aspekty kanonów 998-1007 KPK/1983, s. 303-316

            O. Tomasz Gałkowski C.P., Pobożny zapis i pobożna fundacja, s. 317-335

Ks. Grzegorz Leszczyński, Postępowanie w sprawie usunięcia proboszcza w świetle KPK z 1983 r., s. 337-354

Ks. Lucjan Świto, Skarga o nieważność wyroku per modum actionis czy per modum exceptionis?, s. 355-367     

Helena Pietrzak, Uznanie ojcostwa nowym sposobem ustalenia pochodzenia dziecka, s. 369-390

 

KOMUNIKATY

 

Marian Kallas, Wstępy w projektach Konstytucji z lat 1919-1921, s. 391-404

 

RECENZJE

 

Ks. Ambroży Skorupa, Koncepcje odnowy życia konsekrowanego w Antepraeparatoria oraz ich recepcja w posoborowym prawie kanonicznym, Lublin 2008, Wydawnictwo KUL, ss. 208 – Rec.: Bronisław W. Zubert OFM, s. 405-414

Andrzej Sosnowski, L’impedimento matrimoniale del voto perpetuo di castità (can. 1088 C.I.C). Evoluzione storica e la legislazione vigente, Roma 2007, ss. 331 –  Rec.: Ks. Jan Krajczyński, s. 414-425

Ks. Marian Pastuszko, Sakrament święceń (kanony 1008 – 1054), Kielce 2008, ss. 592 – Rec.: Ks. Marek Zaborowski, s. 425-428

Piotr Stanisz, Porozumienie w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 314 – Rec.: Paweł Sobczyk, s. 429-437

Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński i polski, układ i opracowanie ks. Arkadiusz Baron i ks. Henryk Pietras SJ, t. 1 – Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325-787), Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2001 (wznowienie 2003), ss. 400; t. 2 – Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne (869-1312), Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2002 (wznowienie 2004), ss. 680; t. 3 – Konstancja, Bazylea-Ferrara-Florencja-Rzym (1414-1445), Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2003 (wznowienie 2004), ss. 680; t. 4 – Lateran V, Trydent, Watykan I (1511-1870), Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2004 (wznowienie 2005), ss. 1000 – Rec.: Krzysztof R. Prokop, s. 437-440

 

SPRAWOZDANIA

 

  Urszula Nowicka, Sprawozdanie z seminarium bolońskiego, s. 441-443

  Urszula Nowicka, Sprawozdanie z seminarium i warsztatów bolońskich, s. 443-445

Urszula Nowicka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim. Wręczenie Księgi Pamiątkowej Ks. Prof. Wojciechowi Góralskiemu, s. 445-454

  Ks. Bartosz Nowakowski, Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Forum Sądowego, s. 455-458   

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Urszula Nowicka, Kolokwium habilitacyjne s. dr Bożeny Szewczul, s. 459-462

O. Marek Saj CSsR, Doktorat Ks. Adama Kałduńskiego, s. 462-467

Ks. Jarosław Sokołowski, Małgorzata Dziduch, Wyjazd na Ukrainę – do Lwowa i Kamieńca Podolskiego Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie – Śladami Ogniem i Mieczem – (23-26 X 2008 r.), s. 467-471

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Nowi magistrzy prawa kanonicznego, s. 471-477

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Nostryfikacje, s. 477-478

 


SPIS TREŚCI 52(2009) nr 1-2

 

ŚP. KS. PROF. JERZY SYRYJCZYK

 

  Śp. ks. prof. Jerzy Syryjczyk, s. 3

  Ks. Józef Wroceński SCJ, Ks. prof. Jerzy Syryjczyk, s. 5-12

  Karolina Rudzińska, Wykaz publikacji ks. prof. Jerzego Syryjczyka, s. 13-16

 

DOKTORAT HONORIS CAUSA

 

  Tekst doktoratu, s. 17-18

  Uchwała Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, s. 19

  Uchwała Senatu UKSW, s. 20

  Ks. Julian Kałowski MIC, Ludacja, s. 21-25

  Wykład prof. Petera Blaho, Doktora honoris causa, s. 27-33

Urszula Nowicka, Sprawozdanie z uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa Panu prof. dr Peterowi Blaho, s. 35-38

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Ginter Dzierżon, Usunięcie z urzędu kościelnego na mocy samego prawa, s. 39-57

O. Piotr Skonieczny OP, Pojęcie dobrego imienia (bona fama) w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jana Pawła II na podstawie kan. 220, s. 59-84

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Odrębność wydziałów kościelnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w świetle prawa kanonicznego, s. 85-113

Ks. Tomasz Rozkrut, Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych: interpretacja autentyczna kanonów Kodeksu z 1983 roku, s. 115-137

Ks. Zbigniew Janczewski, Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom z 2007 r. jako forma realizacji postanowień Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r., s. 139-153

Ks. Wojciech Góralski, Błąd spowodowany podstępem (kan. 1098 KPK) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej, s. 155-174

Ks. Jan Krajczyński, Małżeństwo z muzułmaninem, s. 175-200

Ks. Bartosz Nowakowski, Funkcjonowanie kan. 1107 KPK z 1983 r. w kanonicznym systemie małżeńskim, s. 201-228

O. Tomasz Wytrwał OP, Kościelny modus procedendi w przypadkach pedofilii, s. 229-253

Ks. Janusz Gręźlikowski, Dziekani w ustawodawstwie synodalnym diecezji włocławskiej, s. 255-319

Ks. Marek Stępień, Kapituła katedralna w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej (1818 – 1925), s. 321-351

 

RECENZJE

 

Card. Zenon Grocholewski, La legge naturale nella dottrina della Chiesa, a cura di Luigi Cirillo, Roma 2008, ss. 68 –  Rec.: ks. Julian Kałowski MIC, s. 353-356

Ks. Czesław Parzyszek SAC, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, Wydawnictwo Księży Pallotynów „Apostolicum”, Ząbki 2007, ss. 797 – Rec.: Bp. Andrzej F. Dziuba, s. 356-361

Władysław Marian Zarębczan, Polacy w Watykanie. Instytucje i urzędy oraz Polacy w nich pracujący. Historia i współczesność, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej «Bernardinum», Pelplin 2004, ss. 608 – Rec.: Krzysztof R. Prokop, s. 361-367

Mirosław Sitarz, Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, ss. 302 + 18 nlb – Rec.: Ks. Wojciech Góralski, s. 361-375

Firszt Grzegorz OCD, La formazione dei novizi alla povertà religiosa alla luce delle trasformazioni socioculturali in Polonia, Roma 2007, ss. 509 – Rec.: Bożena Szewczul, s. 376-378

Ginter Dzierżon, Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotyczącej przeszkody różności religii w kanonicznym porządku prawnym, Warszawa 2008, ss. 403 – Rec.: Ks. Zbigniew Janczewski, s. 378-380

Paolo Gherri, Lezioni di Teologia del Diritto Canonico, Roma 2004, ss. 324 – Rec.: O. Tomasz Gałkowski C.P., s. 381-383

Libero Gerosa, Teologia del diritto canonico: fondamenti storici e sviluppi sistematici, Lugano 2005, ss. 223 – Rec.: O. Tomasz Gałkowski C.P., s. 383-385

Jan Bury, Jerzy Kasprzak, Prawo karne islamu, Difin, Warszawa 2007, ss. 280 – Rec.: Katarzyna Górak-Sosnowska, s. 386-388

 

SPRAWOZDANIA

 

Paweł Sobczyk, Sprawozdanie z zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, s. 387-391

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Konferencja Naukowa z okazji 25-lecia wejścia w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego, s. 391-407

Urszula Nowicka, Sprawozdanie z seminarium bolońskiego, s. 407-413

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Ks. Jarosław Sokołowski, Paulina Majewska, Wyjazd do Włoch studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, s. 415-427

            O. Marek Saj CSsR, Doktorat ks. Jarosława Kodzia, s. 428-431

            Urszula Nowicka, Doktorat ks. Roberta Dębińskiego, s. 431-435

            O. Marek Saj CSsR, Doktorat Pana Adama Bartczaka, s. 435-438

            Urszula Nowicka, Doktorat Aldony Ciborowskiej, s. 438-441