Jesteś tutaj

ROK 2008

SPIS TREŚCI 51(2008) nr 3-4

 

             Ks. Zbigniew Janczewski, Sylwetka Ks. prof. dra hab. Mariana Pastuszki, s. 5-6

             Ks. Józef Wroceński SCJ, Wykaz publikacji Ks. prof. dra hab. Mariana Pastuszki, s. 7-14

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Wojciech Góralski, Formalny akt odstąpienia od Kościoła katolickiego w świetle Listu okólnego Papieskiej Rady do Spraw tekstów Prawnych z dnia 13 marca 2006 roku, s. 15-28

O. Tomasz Gałkowski C.P., Eklezjologia i prawo a działalność ekumeniczna Kościoła katolickiego, s. 29-77

Ks. Ginter Dzierżon, Obowiązek troski władzy kościelnej o zabezpieczenia utrzymania osobom, które zostały usunięte z urzędu (kan. 195 KPK), s. 79-90

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Formacja alumnów wyższych seminariów duchownych do korzystania ze środków społecznego przekazu w misji Kościoła, s. 91-106

Ks. Jan Dyduch, Synod Biskupów wyrazem troski o Kościół powszechny, s. 107-118

Ks. Józef Wroceński SCJ, Obowiązki pasterskie biskupa diecezjalnego, s. 119-145

O. Marek Saj CSsR, Konstytutywne elementy domu zakonnego, s. 147-166

Bożena Szewczul, Ewangeliczna rada czystości a obowiązek doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie (kan. 599 KPK/1983), s. 167-190

Ks. Wojciech Necel SChr, W kierunku antropologii prawa własnego instytutu życia konsekrowanego, s. 191-208

Ks. Zbigniew Janczewski, Bierzmowanie - sakrament chrześcijańskiej dojrzałości, czy pożegnania z Kościołem?, s. 209-225

            Ks. Jan Krajczyński, Kapłańska cześć dla Eucharystii, s. 227-250

Ks. Remigiusz Sobański, Bezkarne powodowanie nieważności małżeństwa?, s. 251-259

Ks. Grzegorz Leszczyński, Charakterystyka rekursu do II sekcji Sygnatury Apostolskiej, s. 261-274    

Urszula Nowicka, Przyczyny nieusuwalnej i usuwalnej nieważności wyroku w kanonicznym procesie małżeńskim, s. 275-295

Ks. Janusz Gręźlikowski, Włocławska Kapituła Katedralna na tle aktualnych norm prawnych odnośnie kapituł kanonickich, s. 297-330

Ks. Witold Jemielity, Metropolie łacińskie w Polsce (1000-208), s. 331-351

O. Józef Łapiński OFMConv, Zabiegi Stolicy Apostolskiej o utrzymanie Unii z 1596 r. na podstawie unickiej diecezji chełmskiej w XIX wieku, s. 353-370

Paweł Sobczyk, Wolność sumienia i religii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – postulaty Kościoła katolickiego, s. 371-383

Aleksandra Brzemia-Bonarek, Prawda w świetle znowelizowanego kodeksu postępowania cywilnego, s. 385-397

 

RECENZJE

 

Jan Krajczyński, Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej, Apostolicum, Ząbki 2007, ss. 383 – Rec.: Ks. Henryk Stawniak SDB, s. 399-402

Ks. Paweł Małek CM, Odnowiona struktura posługi diakona w świetle pasterskiej władzy biskupa i prezbitera według nauki Soboru Watykańskiego II. Studium teologiczno-prawne, Kraków 2008, ss. 305 – Rec.: Ks. Józef Wroceński SCJ, s. 402-407

Bogusław Trzeciak SJ, Klauzule odsyłające w konkordatach z Hiszpanią i z Polską, Lublin 2007, ss. 204 – Rec.: Ks. Józef Wroceński SCJ, s. 407-412

Éric Besson, La dimension juridique des sacrements, Roma 2004, ss. 382 – Rec.: Ks. Jan Krajczyński, s. 412-416

John M. Hueles, Liturgy and Law. Liturgical Law in the System of Roman Catholic Canon Law, Wilson & Lafleur 2006, ss. 249 – Rec.: Ks. Zbigniew Janczewski, s. 417-419

Jorge Miras, Javie Canosa, Eduardo Baura, Compendio di diritto amministrativo canonico, EDUSC, Roma 2007, ss. 408 – Rec.: Ks. Grzegorz Leszczyński, s. 419-422

Manuel Jesús Arroba Conde, Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi, Eupress, Lugano 2008, ss. 200 – Rec.: Ks. Grzegorz Leszczyński, s. 422-425

Piotr Stanisz, Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 314 – Rec.: Ks. Wojciech Góralski, s. 426-433

 

SPRAWOZDANIA

 

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Konferencja naukowa z okazji XXV rocznicy promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego, s. 435-460

Helena Pietrzak, Konferencja naukowa na temat: Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji, s. 460-466

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Międzynarodowa konferencja naukowa – Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym, s. 467-470

Paweł Sobczyk, Sprawozdanie z konferencji „Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych”, s. 471-477

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Helena Pietrzak, Kolokwium habilitacyjne ks. dra Jana Krajczyńskiego, s. 479-482

Helena Pietrzak, Doktorat ks. Dariusza Sokołowskiego, s. 483-485

            Ks. Jarosław Sokołowski, Doktorat ks. Henryka Śmiarowskiego, s. 486-488

Ks. Jarosław Sokołowski, Doktorat ks. Marka Zaborowskiego, s. 489-492

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Nostryfikacja dyplomów doktorskich, s. 493

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Nowi magistrzy prawa kanonicznego, s. 493-498

 


SPIS TREŚCI 51(2008) nr 1-2

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Remigiusz Sobański, Proces odnowy soborowej na podstawie publikacji zawartych w kwartalniku „Prawo Kanoniczne”, s.

Ks. Julian Kałowski MIC, Problemy dotyczące instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego zawarta w kwartalniku „Prawo Kanoniczne” w latach 1958-2007, s.

Ks. Wojciech Góralski, Problematyka małżeństwa i rodziny w kwartalniku „Prawo  Kanoniczne”, s.

O. Wiesław Kiwior OCD, Problematyka administracyjna, procesowa i kanonizacyjna w publikacjach zawartych w czasopiśmie „Prawo Kanoniczne”, s.

Ks. Jerzy Syryjczyk, Zagadnienia kościelnego prawa karnego w świetle publikacji zawartych w kwartalniku „Prawo Kanoniczne”, s.

Ks. Józef Krukowski, Relacje między państwem a Kościołem w publikacjach zamieszczonych w „Prawie Kanonicznym”, s.

Bożena Szewczul, Ewangeliczna rada czystości podejmowana ze względu na królestwo niebieskie (kan. 599 KPK/1983), s.

Ks. Jerzy Adamczyk, Uwagi na temat „Norm Konferencji Episkopatu Polski dotyczących występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych”, s.

Bożena Szewczul, Ewangeliczna rada czytości jak znak przyszłego świata i źródło obfitej płodności w niepodzielnym sercu (kan. 599 KPK/1983), s.

Helena Pietrzak, Postępowanie i egzekucja podatkowa wobec kościelnych osób fizycznych i prawnych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, s.

Paweł Sobczyk, Wolność religijna a nauczanie w szkole, s.

 

KOMUNIKATY

 

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Nowy periodyk kanonistyczny Forum Canonicum, s.

Ks. Witold Jemielity, Inkardynacja kapłana przy zmianie granic diecezji w Polsce w 1925 r., s.    

 

RECENZJE

Ks. Kazimierz Dullak, Ecclesia semper reformanda. Zjawisko synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ss. 512 – Rec.: Ks. Wojciech Góralski, s.

Bruno Fabio Pighin, Diritto sacramentale, Venezia 2006, ss. 624 – Rec.: Ks. Zbigniew Janczewski, s.

Andrzej Pastwa, Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, ss. 411 – Rec.: Ks. Henryk Stawniak, s.       

Andrzej Józwowicz, L’imputabilità penale nella legislazione canonica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, ss. 201 – Rec.: Bp. Andrzej F. Dziuba, s.

Marek Stokłosa, La figura del superiore provinciale nel nuovo Codice di Diritto Canonico e nel diritto proprio della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, Studia Dehoniana 48, Roma 2007, ss. 515 – Rec.: Bożena Szewczul, s.

AA. VV., I frutti del cambiamento. A 40 anni dal «Perfectae caritatis», Santiago Ma González Silva (ed.), Àncora Milano 2006, ss. 208 – Rec.: Bożena Szewczul, s.

Tadeusz Płoski, Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzględnieniem praw człowieka i prawa humanitarnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006, ss. 303 – Rec.: Ks. Jozef Krukowski, s.

 

SPRAWOZDANIA

 

Helena Pietrzak, Ogólnopolskie sympozjum kanonistów na temat: znaczenia przemówień papieskich  do  Roty Rzymskiej  dla  doktryny  kanonistycznej  i  orzecznictwa kościelnego  w  sprawach małżeńskich, s.

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Konferencja naukowa z okazji 50-lecia kwartalnika „Prawo Kanoniczne”, s.

Paweł Sobczyk, Sprawozdanie ze śniadania naukowego poświęconego ochronie danych osobowych w strefie Schengen, s.

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Helena Pietrzak, Doktorat Agaty Kołodko, s.

Helena Pietrzak, Kolokwium habilitacyjne ks. dra Kazimierza Dullaka, s.

Ks. Jarosław Sokołowski, Małgorzata Dziduch, Wyjazd na Litwę studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, s.