Jesteś tutaj

Kwartalnik "Prawo Kanoniczne" / Quarterly "Prawo Kanoniczne"

ISSN 0551-911X     

e- ISSN 2353-8104


Czasopismo jest obecne na PLATFORMIE CZASOPISM UKSW

 

"Prawo Kanoniczne" to specjalistyczne czasopismo prawno - historyczne Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ukazujące się od 1958 roku. Zamieszczane są w nim publikacje z różnych dyscyplin prawa kanonicznego, prawa rzymskiego i prawa.  Teksty publikowane są po ich uprzednim zaopiniowaniu w formie recenzji naukowej.

Kwartalnik wydawany jest w języku polskim. Często zamieszczane są w nim rozprawy autorów zagranicznych w ich ojczystych językach. Ponadto, po każdej rozprawie, czy też artykule, dołączone jest streszczenie w języku angielskim. Także w spisie treści uwidaczniane są tytuły publikacji w języku angielskim.   

Kwartalnik „Prawo Kanoniczne” jest prenumerowany zarówno w Polsce, jak i za granicą w ramach międzynarodowej wymiany naukowej. Można więc go znaleźć w bibliotekach wielu uczelni zagranicznych. A ponadto, w wielu instytucjach Kościoła powszechnego – zwłaszcza w Rzymie. W związku z tym zespół redakcyjny prowadzi intensywną współpracę z ośrodkami międzynarodowymi, co służy popularyzacji dorobku i myśli polskiej kanonistyki na arenie międzynarodowej, a jednocześnie ułatwia polskim kanonistom, czy też czytelnikom zapoznanie się z rozwojem nauki prawa kanonicznego i innych dyscyplin prawnych w świecie. Podstawowe działy czasopisma to: rozprawy i artykuły, komunikaty (artykuły nie posiadające streszczenia w języku obcym), materiały do historii nauki i literatury prawa kanonicznego w Polsce, recenzje, sprawozdania z różnych konferencji i sesji naukowych oraz bieżące informacje z działalności Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.

Kwartalnik „Prawo Kanoniczne” jest adresowany szczególnie do pracowników nauki zainteresowanych problematyką historyczno – prawną, zagadnieniami prawa kanonicznego i innych dyscyplin prawnych, osób zatrudnionych w administracji kościelnej i państwowej oraz pracowników sądów – zwłaszcza kościelnych. Jest też bardzo pożyteczny dla studentów w celu pogłębiania ich studiów uniwersyteckich.

 

Czasopismo "Prawo Kanoniczne" uzyskało pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i uwzględniane jest na liście "B" w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych. W wykazie czasopism naukowych  otrzymało 14 pkt.

 

"Prawo Kanoniczne" jest indeksowane w bazie:

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

 

  English version

 

     The “Canon Law” is a professional legal-historical journal of the Faculty of Cannon Law of the UKSW, appearing since 1958. In the journal, there are published research papers from various disciplines of canon law, Roman law, and law in general. The texts are published after being peer reviewed.
     The quarterly is published in Polish. It often includes research papers of foreign authors in their native languages. In addition, each elaboration or article is accompanied by a summary in English. In the table of contents, there are indicated titles of publications in English.
     The quarterly “Canon Law” is being subscribed both in Poland and abroad within the international scientific exchange program. It can therefore be found in numerous libraries of foreign universities and institutions of the universal Church, especially in Rome. Consequently, the editorial team has established an intensive cooperation with international centers of higher education, and aims at promoting internationally achievements and new ideas of Polish cannon law and, at the same time, allows Polish cannon law academics, and readers, to become acquainted with the progress occurring in the area of cannon law and other law disciplines in the world. The main sections of the journal include: elaborations and articles, research papers that do not have a summary in a foreign language, materials for studying the history and literature of Polish canon law, reviews, reports from various conferences and academic seminars as well as the current information on the activities of the Faculty of Canon Law of the UKSW.
    The quarterly “Canon Law” is meant particularly for academics interested in matters of historical-legal nature, issues of canon law and other law disciplines, people employed in the church and state administration, and in the courts’ employees, especially the church court employees. It is also very useful for students to deepen their university studies.
    

     The journal “Canon Law” has received a positive evaluation from the team of experts appointed by the Minister of Science and Higher Education who asses the scientific journals and it has been placed on the “B” list of the ministerial index of accredited journals. On the index of academic professional journals issued by the MNiSW the journal received 14 points.
 

      The “Canon Law” is indexed in the database:
          • Index Copernicus
          • BazHum


      The original version of the journal is the printed version.

 

 

Czasopismo współfinansowane w ramach umowy Nr 851/P-DUN/2018, ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.