Jesteś tutaj

ROK 2018

 

 

 

 


 

Spis treści poszczególnych numerów wraz z wersją on-line pojedynczych artykułów naukowych

Table of content of the particular notebooks

and the on-line version of the individual scientific articles

 

 

61(2018) nr 4

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Jerzy Adamczyk, Statuty kapituł kanonickich, s.

Statutes of canonical chapters

DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words

 

Małgorzata Chojara-Sobiecka, Ks. Piotr Kroczek, O możliwości wprowadzenia do polskiego systemu prawnego ochrony (kanonicznej) tajemnicy duszpasterskiej, s.

Several remarks on the protection of (canonical) pastoral secrecy in Polish law

DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words

 

Ks. Stanisław Biały, Przemiany wielokulturowe a zakres pojęciowy przestępstwa aborcji: refleksje w świetle kanonu 1398, s.

Multicultural transformations and the significance of terms concerning abortion: reflections in the light of canon 1398 CIC

DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words

 

Natalia Smolińska, Moment animacji płodu jako element dyskusji o dopuszczalności aborcji w Kościele katolickim, s.

The moment of fetal animation as part of the discussion on the permissibility of abortion in the Catholic Church

DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words

 

Ks. Wojciech Góralski, Posługa pokoju sumień zadaniem sędziego. Przemówienie Franciszka do Roty Rzymskiej z 29.01.2018 roku, s.

The ministry of a judge as a ministry of conscience. The speech of Pope Francis to the Roman Rota of 29 January 2018

DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words

 

Michał Poczmański, Analiza i ocena skutków wprowadzenia Mitis Iudex Dominus Iesus w zakresie określania właściwości miejscowej, s.

Analysis and impact assessment of the implementation of Mitis Iudex Dominus Iesus in terms of defining the local jurisdiction

DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words

 

Radosław Mędrzycki, Wewnętrzna regulacja ochrony danych osobowych w Kościele katolickim w Polsce na tle art. 91 RODO, s.

The internal regulation of personal data protection in the Catholic Church in Poland under Article 91 GDPR (General Data Protection Regulation)

DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words

 

Ks. Mirosław Sitarz, Koncepcja odnowy moralnej narodu według Prymasa Tysiąclecia, s.

The concept of the moral renewal of the nation cccording to Primate of the Millennium

DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words

 

Agnieszka Romanko, Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły w interpretacji ks. Stefana Wyszyńskiego, s.

The rights of Family, Church and State to the school in the interpretation of Rev. Stefan Wyszyński

DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words

 

 

RECENZJE

 

Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. K. Wiak i P. Kaleta, Lublin 2017, s. 575 – Rec.: Ks. Jozef Wroceński SCJ, s.

(Autor, tekst / Author, full text)

Mariusz Wilk, Il sacramento della penitenza e l’obbligo di contessarsi in conforto tra il can. 719 del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e i cann. 988-989 del Codex Iuris Canonici del 1983, Romae 2017, ss. 334 – Rec.: Ks. Zbigniew Janczewski, s.

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

SPRAWOZDANIA

Mateusz Siemaszko, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane w trzecim tysiącleciu – wyzwania i perspektywy”, s.

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Mariusz Marszałek SAC, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Problematyka współpracy państwa z Kościołem w Polsce i na Litwie”, s.

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Ks. Jan Dohnalik, Doktorat p. mgr lic. Barbary Imielskiej, s.

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Rafał Kamiński CSMA, Doktorat p. mgr lic. Kingi Szymańskiej, s.

(Autor, tekst / Author, full text)

S. Bożena Szewczul WNO, Nowi magistrzy prawa kanonicznego, s.

(Autor, tekst / Author, full text)

S. Bożena Szewczul WNO, Nostryfikacje 2018, s.

(Autor, tekst / Author, full text)

 

****************************************************************************************************************************************************

 

61(2018) nr 3

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Henryk Stawniak SDB, Kleryckie Stowarzyszenie Wspólnoty Emmanuel z uprawnieniem inkardynacji, s.

The Clerical Association of the Emmanuel Community with Incardination authorization

DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words

 

Ks. Józef Wroceński SCJ, Pozycja prawna legatów papieskich w prawie kanonicznym i międzynarodowym, s.

The legal position of papal Legates in canon and international law

DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Marek Stępień, Relacje Konferencji Episkopatu Polski z władzami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku, s.

Relations of the Conference of the Episcopate of Poland with the authorities of the Polish People Republic in the second half of the seventies of the 20th century

DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Wiesław Wenz, Michał Skwierczyński, Ochrona praw autorskich profesa zakonnego post mortem auctoris, s. 

Copyrights protection of the monastic profes post mortem auctoris

DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Piotr Ryguła, Wykluczenie potomstwa jako tytuł nieważności małżeństwa kanonicznego, s.

The exclusion of offspring as a cause of nullity of marriage in canon law

DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Lucjan Świto, Małgorzata Tomkiewicz, Karnoprawny obowiązek denuncjacji (art. 240 k.k.) a tajemnica posługi religijnej, s.

Denouncement Obligation Under Criminal Law (art. 240 of the Criminal Code) vs. the Privilege of Religious Service

DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Matteo Nacci, La codificazione piano-benedettina tra “peculiarità strutturali” e “cultura giuridica, s.  

The Pio-Benedectine codification between “structural peculiarities” and “legal culture”

DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Andrius Sprindziunas, Principal grounds of Catholic and other religions in recent legal proceedings in Lithuania, s.

Principal grounds of Catholic and other religions in recent legal proceedings in Lithuania

DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

 

RECENZJE

 

Hodie et cras. Today and Tomorrow of the 1983 Code of Canon Law. Thirty Years after Promulgation, ed. K. Burczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 155 – Rec.: ks. Jan Krajczyński, s.

(Autor, tekst / Author, full text)

Quaderni di Ius Missionale, La procedura nei delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, a cura di Papale Claudio, Città del Vaticano 2016, ss. 132 – Rec.: O. Dariusz Borek O.Carm, s.

(Autor, tekst / Author, full text)

 

S

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Ks. Jan Dohnalik, Doktorat p. mgr. Pawła Stasiuka, s.

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Jan Dohnalik, Doktorat s. mgr Elżbiety Sikorskiej, s.

(Autor, tekst / Author, full text)

 

*****************************************************************************************************************************************************

61(2018) nr 2

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

S. Bożena Szewczul WNO, Znaczenie pracy w życiu pierwszych mnichów chrześcijańskich, s. 3-29

Meaning of work in life of the first Christian monks

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Zbigniew Janczewski, Problem recepcji Adhortacji apostolskiej Amoris leatitia w kwestii przystępowania do sakramentów pokuty i Eucharystii osób rozwiedzionych, s. 31-62

Reception problem of  Apostolic exhortation Amoris leatitia in terms of  admission to sacraments penance and holy communion divorced persons

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

O. Marek Saj CSsR, Biskup szafarzem błogosławieństw. Analiza prawnoliturgiczna, s. 63-91

Bishop as Minister of Blessings. Juridical and Liturgical Analysis

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

O. Arkadiusz Mirosław Czaja OFM, Znaczenie miłości małżeńskiej w aspekcie kanoniczno-pastoralnym, s. 93-123

Significance of marital love in the canonical and pastoral aspect

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Rafał Dappa, Badanie przedprocesowe w aktualnym porządku prawnym, s. 125-138

The pre-judicial inquiry in accordance with the applicable legal norms

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

O. Zbigniew Jałbrzykowski SJ, La conciliazione nelle controversie amministrative durante la revisione del Codice di Diritto Canonico. Analisi dell’iter legislativo del can. 1733, s. 139-156

Conciliation in the administrative recourses during Revision of the Code of Canon Law. Analysis of the legislative works on the can. 1733

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Paulius V. Subačius, Concordat versus agreements: experience of integration Church activity into the lithuanian legal system, s. 157-168

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Katarzyna Majkrzak, Zasady wykorzystywania zaległego urlopu wypoczynkowego, s. 169-188

Rules for the use of unused  leave

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

RECENZJE

 

Penitenzieria Apostolica,  La festa del perdono con Papa Francesco. Sussidio per la Confessione e le Indulgenze, Libreria Editrice Vaticana,  Città del Vaticano 2017, ss. 99 – Rec.: Bp Andrzej F. Dziuba, s. 189-191

(Autor, tekst / Author, full text)

Nicola Reali, Lutero e il Diritto. Certezza della fede e istituzioni ecclesiali, Ed. Marcianum Press, Venezia 2017, ss. 117 – Rec.: Ks. Ginter Dzierżon, s. 192-194

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Ks. Krzysztof Pokorski, Sprawozdanie z Kursu organizowanego przez Najwyższy Trybunał Roty Rzymskiej Corso di formazione per chierici e laici „Il nuovo processo matrimoniale  e la procedura Super Rato”, s. 195-200

(Autor, tekst / Author, full text)

Anna Sobierajska, Wioleta Wasil, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Munus Sanctificandi – wokół uświęcającego zadania Kościoła, s. 200-202

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Krzysztof Rogala, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dobra doczesne Kościoła katolickiego w ramach prawa kanonicznego oraz prawa polskiego, s. 202-206

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Natalia Smolińska, Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego, s. 207-209

Radosław Gosiewski, Igor Kilanowski, Sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych, s. 209-211

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

***************************************************************************************************************************************************

 

 61(2018) nr 1

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

 

Ks. Ginter Dzierżon, Wpływ błędu i ignorancji co do istoty aktu prawnego na jego nieważność (kan. 126 KPK), s. 3-14

The impact of error and ignorance about the substance of a legal act on its invalidity(can. 126 CIC)

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Wojciech Necel SChr, Watykańska Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka w służbie migrantów, s. 15-32

Vatican Dicastery for Integral Human Development in service of migrants

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Jerzy Adamczyk, Dekanat i urzędy dekanalne, s. 33-51

The vicariate forane and its offices

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Katolicka telewizja internetowa w myśli prawno-kanonicznej Kościoła, s. 53-75

The Catholic internet television in thought legal-canonical of the Church

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Aleksandra Szadok-Bratuń, Zmiany w instytucji zawarcia małżeństwa cywilnego w formie kanonicznej, s. 77-103

Changes in the civil marriage institution in a canonic form

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Grzegorz Leszczyński, Wykluczenie jedności małżeńskiej jako tytuł nieważności małżeństwa w procesie biskupim, s. 105-120

The exclusion of marriage unity as a case of marriage nullity in the bishop process

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Janusz Gręźlikowski, Odnowa duszpastersko-religijna w diecezji włocławskiej w świetle uchwał synodalnych biskupa Macieja Łubieńskiego (1631-1641), s. 121-168

Renewal of pastoral-religious in the diocese of Włocławek in the light of resolutions Synods Bishop Maciej Łubieński  (1631-1641)

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Łukasz Jan Korporowicz OPs, Bona fides praescriptio. Kanon 41 (Quoniam omne) IV Soboru Laterańskiego (1215) a prawo rzymskie, s. 169-183

Bona fide praescriptio. Canon 41 Quoniam omne of the Fourth Lateran Council (1215) and Roman Law

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

RECENZJE

 

Jolanta Rzeczewska, Les Charismes dans l'Église et leur institutionnalisation canonique, Roma Ed. Pontificia Università Gregoriana, 2016, Serie Diritto canonico nr 101, ss. 516 – Rec.: Ks. Artur Antoni Kasprzak, s. 185-193

(Autor, tekst / Author, full text)

Nel servizio dell’identità carismatica. Carisma proprio e Codice fondamentale, edd. A. Jiménez Echave, S. González Silva, N. Spezzati, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017, ss. 140 – Rec.: S. Bożena Szewczul WNO, s. 193-199

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Kaja Niewiadomska, Sprawozdanie z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych 20 lat studenckich poradni prawnych w Polsce – osiągnięcia, przyszłe cele i możliwości rozwoju, s. 201-205

(Autor, tekst / Author, full text)

Radosław Gosiewski, Rafał Borowy, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. rocznicę promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku, s. 205-207

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Katarzyna Majchrzak, Doktorat ks. mgra Mariusza Auguścika, s. 209-210

(Autor, tekst / Author, full text)