Jesteś tutaj

ROK 2014

"Prawo Kanoniczne"  57(2014) nr 4 w wersji on-line

e-ISSN 2353-8104

 

"Prawo Kanoniczne"  57(2014) nr 3 w wersji on-line

e-ISSN 2353-8104

 

"Prawo Kanoniczne"  57(2014) nr 2 w wersji on-line

e-ISSN 2353-8104

 

"Prawo Kanoniczne"  57(2014) nr 1 w wersji on-line

e-ISSN 2353-8104

 


Spis treści poszczególnych numerów wraz z wersją on-line pojedynczych artykułów naukowych

Table of content of the particular notebooks

and the on-line version of the individual scientific articles

 

 

 

SPIS TREŚCI 57(2014) nr 4

TABLE OF CONTENTS

 

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Ginter Dzierżon, Funkcjonowanie prawnej instytucji łaski w systemie kanonicznym, s. 3-12

The functioning of a legal institution of grace in canonical legal system

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

Dominique Le Tourneau, Le droit-devoir à l’apostolat (remarques sur le canon 211), s. 13-35

The duty-right to apostolate (remarks on canon 211)

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Eksklaustracja zakonnika w świetle KPK/83 i jej aktualna problematyka w praktyce instytutów zakonnych, s. 37-64

Exclaustration of a religious in the light of the Canon Law 1983 and its present view in the practice of the religious Institutes

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

Ks. Krzysztof Mierzejewski, Obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, s. 65-88

The obligation to be present at Mass on Sundays and on Holy Days of Obligation

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

Ks. Tomasz Jakubiak, Późne powołania kapłańskie, s. 89-110

Delayed priesthood vocations

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

Adam Bartczak, Officium et ius w kan. 1136 KPK, 111-125

Officium et ius in the can. 1136 Code of Canon Law

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

O. Dariusz Borek O.Carm., The canonical delicts liable to penal sanctions reserved to the Apostolic See, 127-158

The canonical delicts liable to penal sanctions reserved to the Apostolic See

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

KOMUNIKATY

 

Helena Pietrzak, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2013 r., k 40/12 w kwestii wyłączenia prawa studentów kontynuujących naukę na drugim kierunku studiów do otrzymywania stypendiów, s. 159-174

 

RECENZJE

 

I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, a cura di Andrea D’Auria – Claudio Papale, Città del Vaticano 2014, ss. 203 – Rec.: O. Dariusz Borek O.Carm., s. 175-184

G. Wojciechowski, Znaczenie Synodu Monte Libano z 1736 roku dla Kościoła maronickiego. Studium historyczno-prawne, Lublin 2013, ss. 226 – Rec.: O. Tomasz Gałkowski CP, s. 185-189

Małgorzata Tomkiewicz, Obrót majątkiem Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Olsztyn 2013, ss. 276 – Rec.: Ks. Lucjan Świto, s. 189-191

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

S. Bożena Szewczul WNO, Nowi magistrzy prawa kanonicznego, s. 193-197

            S. Bożena Szewczul WNO, Nostryfikacje, s. 197-198

 


 

SPIS TREŚCI 57(2014) nr 3

TABLE OF CONTENTS

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Ginter Dzierżon, Proces uznania autonomii prawa własnego wspólnot kościelnych w kanonicznym porządku prawnym, s. 3-17

The process of acknowledging the autonomy of the laws of Ecclesial Communities in the canonical legal order

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

S. Bożena Szewczul WNO, Obowiązek przeprowadzania wizytacji kanonicznej w instytutach zakonnych, s. 19-39

Obligation of carrying out the canonical visitation in religious Institutes

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

Ks. Jan Krajczyński, Oświadczenia stron i zeznania świadków w sprawach o nieważność małżeństwa ob exclusionem indissolubilitatis, s. 41-63

The declarations of the parties and the testimonies of the witnesses in cases of marriage annulment ob exclusionem indissolubilitatis

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

Ks. Jerzy Adamczyk, Wokół prawnej definicji sanktuarium, s. 65-82

Around the legal definition of a shrine

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

Jesús Miñambres, Corresponsabilità, amministrazione e sostegno economico alla Chiesa: verso una “stewardship” europea?, s. 83-103

Stewardship, Administration and Economic Sustenance for the Church: Towards a European Stewardship?

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

O. Dariusz Borek O.Carm., Przestępstwa przeciwko wierze w Normach De delictis reservatis z 2010 roku, s. 105-126

Crimes against faith in De delictis reservatis Norms of 2010

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

Ks. Janusz Gręźlikowski, Komunia wielkanocna w polskim ustawodawstwie synodalnym XIII-XVIII wieku, s. 127-163

Easter communion in Polish synodal legislation of XIII-XVIII centuries

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

Katarzyna Majchrzak, Codzienny i cotygodniowy okres wypoczynku, s. 165-180

Daily and weekly rest periods

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

 

RECENZJE

 

La Penitenza tra I e II millennio. Per una comprensione delle origini della Penitenzieria Apostolica a cura di Manlio Sodi – Renata Salvarani, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, ss. 314 – Rec.: Ks. bp Andrzej F. Dziuba, s. 181-185

Congregazione per i Vescovi, Duc in altum. Pellegrinaggio alla Tomba di San Pietro. Incontro di riflessione. Roma. 11-20 settembre 2012, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, ss. 432 – Rec.: Ks. bp Andrzej F. Dziuba, s. 185-189

 

SPRAWOZDANIA

 

O. Dariusz Borek O.Carm., Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej Kanoniczno - liturgicznym aspektom zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych, s. 191-198

 


 

 

SPIS TREŚCI 57(2014) nr 2

TABLE OF CONTENTS

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Costantino-M. Fabris, I diritti dei fedeli come espressione di valori, s. 3-36

The faithfuls’ rights as expression of values

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

Ks. Wojciech Necel SChr, Kształtowanie się i rozwój struktur polskojęzycznego duszpasterstwa w Niemczech, s. 37-52

Formation of the Polish Pastoral Care structures within the borders of contemporary Germany

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

O. Dariusz Borek O.Carm, Delicta graviora contra mores w normach De delictis reservatis z 2010 roku, s. 53-70

Delicta graviora contra mores in De delictis reservatis Norms from 2010

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

Ks. Grzegorz Leszczyński, Procedura rekursu do II sekcji Sygnatury Apostolskiej, s. 71-90

The procedure of recourse do the II section of Sygnature Apostolic

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

O. Piotr Skonieczny OP, Przesłanki przedawnienia kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kanonizowanej ustawy cywilnej polskiej, s. 91-128

The elements of canonical prescription with particular consideration of Polish canonized civil law

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

Ks. Władysław Majkowski SCJ, Prawny i społeczny status dziecka we współczesnej Polsce, s. 129-152

Legal and social status of the child in contemporary Poland

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

Ks. Łukasz Krucki, Drugi synod diecezjalny włocławskiego biskupa Hieronima Rozdrażewskiego z 1589 roku, s. 153-173

The Second Synod of the Wloclawek’s Diocese by Bishop Hieronim Rozrażewski in 1589

(autor, streszczenie, słowa kluczowe / author, summary, key words)

 

RECENZJE

 

Alessio Sarais, La cittadinanza vaticana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, ss. 227 – Rec.: Ks. Marek Stokłosa SCJ, s. 175-181

Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2013, ss. 400 – Rec.: Ks. Józef Wroceński SCJ, s. 181-188

 

SPRAWOZDANIA

 

Marta Olkowicz, Sprawozdanie z XX Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Poradni Prawnych, s. 189-191

O. Tomasz Gałkowski CP, Sprawozdanie z konferencji naukowej poświęconej myśli Ks. Prof. Remigiusza Sobańskiego, s. 191-194

 


 

SPIS TREŚCI 57(2014) nr 1

TABLE OF CONTENTS

 

 

            Śp. ks. prof. dr hab. Marian Fąka, s. 3-5

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Ginter Dzierżon, Ewolucja znaczenia terminu „osoba moralna” w kanonicznym porządku prawnym, s. 7-22

The evolution of the term „Moral Person” in the Canonical Legal Order

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Jan Dyduch, Rola kodeksu prawa kanonicznego 1983 w realizowaniu misji kościoła, s. 23-37

The role of the Code of Canon Law in fulfilling the mission of the Church

(autor, streszczenie / author, summary)

 

S. Bożena Szewczul WNO, Obowiązki instytutu życia konsekrowanego względem jego członków, s. 39-52

Obligations of Consecrated Life Institute towards its members

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Ślub ubóstwa zakonnika w relacji do zagadnienia dóbr kościelnych, s. 53-78

The religious vow of poverty in relation to an issue of ecclesiastical goods

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Ks. Rafał Hołubowicz, Eucharystia sakramentem jedności. Prawne konsekwencje Magisterium Kościoła w świetle przepisów Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, s. 79-102

The Eucharist as a sacrament of unity. The legal consequences of Church Magisterium in accordance to regulations included in Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Andriy Tanasiychuk, Alcune questioni di diritto consacrato nella legislazione canonica orientale, s. 103-126

Some questions regarding the consecrated life in the oriental canonical legislation

(autor, streszczenie / author, summary)

 

Alessio Sarais, La disciplina giuridica della residenza e dell’accesso nella Città del Vaticano, s. 127-156

Legal system of residency and access to the Vatican City

(autor, streszczenie / author, summary)

 

 

KOMUNIKATY

 

Helena Pietrzak, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 r., p 33/12 w sprawie ustalenia tożsamości zmarłego dziecka zgodnie z jego pochodzeniem biologicznym, s. 157-176

 

MATERIAŁY DO HISTORII NAUKI I LITERATURY PRAWA KANONICZNEGO W POLSCE

 

Ks. Józef Wroceński SCJ, Ks. prof. dr hab. Marian Fąka (1924-2013), s. 177-184

 

 

RECENZJE

 

Claudio Papale, Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII, Parte IV, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2012, ss. 287 – Rec.: Ks. Marek Stokłosa SCJ, s. 185-189

S. M. M. Bilska CSSJ, Obowiązek zamieszkania zakonnika we własnym domu zakonnym, Kraków 2013, Homo Dei, ss. 250 – Rec.: S. Bożena Szewczul WNO, s. 189-195

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

S. Bożena Szewczul WNO, Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, s. 197-200