Jesteś tutaj

Aktualne numery / Current number

 

 

Spisy treści zeszytów bieżącego roku wraz z wersją on-line pojedynczych artykułów naukowych

Tables of contents of notebooks of this year

and the on-line version of the individual scientific articles

 

 

61(2018) nr 2

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

S. Bożena Szewczul WNO, Znaczenie pracy w życiu pierwszych mnichów chrześcijańskich, s. 3-29

Meaning of work in life of the first Christian monks

 

Ks. Zbigniew Janczewski, Problem recepcji Adhortacji apostolskiej Amoris leatitia w kwestii przystępowania do sakramentów pokuty i Eucharystii osób rozwiedzionych, s. 31-62

Reception problem of  Apostolic exhortation Amoris leatitia in terms of  admission to sacraments penance and holy communion divorced persons

 

O. Marek Saj CSsR, Biskup szafarzem błogosławieństw. Analiza prawnoliturgiczna, s. 63-91

Bishop as Minister of Blessings. Juridical and Liturgical Analysis

 

O. Arkadiusz Mirosław Czaja OFM, Znaczenie miłości małżeńskiej w aspekcie kanoniczno-pastoralnym, s. 93-123

Significance of marital love in the canonical and pastoral aspect

 

Ks. Rafał Dappa, Badanie przedprocesowe w aktualnym porządku prawnym, s. 125-138

The pre-judicial inquiry in accordance with the applicable legal norms

 

O. Zbigniew Jałbrzykowski SJ, La conciliazione nelle controversie amministrative durante la revisione del Codice di Diritto Canonico. Analisi dell’iter legislativo del can. 1733, s. 139-156

Conciliation in the administrative recourses during Revision of the Code of Canon Law. Analysis of the legislative works on the can. 1733

 

Paulius V. Subačius, Concordat versus agreements: experience of integration Church activity into the lithuanian legal system, s. 157-168

 

Katarzyna Majkrzak, Zasady wykorzystywania zaległego urlopu wypoczynkowego, s. 169-188

Rules for the use of unused  leave

 

 

 

 

RECENZJE

 

Penitenzieria Apostolica,  La festa del perdono con Papa Francesco. Sussidio per la Confessione e le Indulgenze, Libreria Editrice Vaticana,  Città del Vaticano 2017, ss. 99 – Rec.: Bp Andrzej F. Dziuba, s. 189-191

Nicola Reali, Lutero e il Diritto. Certezza della fede e istituzioni ecclesiali, Ed. Marcianum Press, Venezia 2017, ss. 117 – Rec.: Ks. Ginter Dzierżon, s. 192-194

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Ks. Krzysztof Pokorski, Sprawozdanie z Kursu organizowanego przez Najwyższy Trybunał Roty Rzymskiej Corso di formazione per chierici e laici „Il nuovo processo matrimoniale  e la procedura Super Rato”, s. 195-200

Anna Sobierajska, Wioleta Wasil, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Munus Sanctificandi – wokół uświęcającego zadania Kościoła, s. 200-202

Ks. Krzysztof Rogala, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dobra doczesne Kościoła katolickiego w ramach prawa kanonicznego oraz prawa polskiego, s. 202-206

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Natalia Smolińska, Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego, s. 207-209

Radosław Gosiewski, Igor Kilanowski, Sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych, s. 209-211

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 61(2018) nr 1

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

 

Ks. Ginter Dzierżon, Wpływ błędu i ignorancji co do istoty aktu prawnego na jego nieważność (kan. 126 KPK), s. 3-14

The impact of error and ignorance about the substance of a legal act on its invalidity(can. 126 CIC)

 

Ks. Wojciech Necel SChr, Watykańska Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka w służbie migrantów, s. 15-32

Vatican Dicastery for Integral Human Development in service of migrants

 

Ks. Jerzy Adamczyk, Dekanat i urzędy dekanalne, s. 33-51

The vicariate forane and its offices

 

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Katolicka telewizja internetowa w myśli prawno-kanonicznej Kościoła, s. 53-75

The Catholic internet television in thought legal-canonical of the Church

 

Aleksandra Szadok-Bratuń, Zmiany w instytucji zawarcia małżeństwa cywilnego w formie kanonicznej, s. 77-103

Changes in the civil marriage institution in a canonic form

 

Ks. Grzegorz Leszczyński, Wykluczenie jedności małżeńskiej jako tytuł nieważności małżeństwa w procesie biskupim, s. 105-120

The exclusion of marriage unity as a case of marriage nullity in the bishop process

 

Ks. Janusz Gręźlikowski, Odnowa duszpastersko-religijna w diecezji włocławskiej w świetle uchwał synodalnych biskupa Macieja Łubieńskiego (1631-1641), s. 121-168

Renewal of pastoral-religious in the diocese of Włocławek in the light of resolutions Synods Bishop Maciej Łubieński  (1631-1641)

 

Łukasz Jan Korporowicz OPs, Bona fides praescriptio. Kanon 41 (Quoniam omne) IV Soboru Laterańskiego (1215) a prawo rzymskie, s. 169-183

Bona fide praescriptio. Canon 41 Quoniam omne of the Fourth Lateran Council (1215) and Roman Law

 

RECENZJE

 

Jolanta Rzeczewska, Les Charismes dans l'Église et leur institutionnalisation canonique, Roma Ed. Pontificia Università Gregoriana, 2016, Serie Diritto canonico nr 101, ss. 516 – Rec.: Ks. Artur Antoni Kasprzak, s. 185-193

Nel servizio dell’identità carismatica. Carisma proprio e Codice fondamentale, edd. A. Jiménez Echave, S. González Silva, N. Spezzati, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017, ss. 140 – Rec.: S. Bożena Szewczul WNO, s. 193-199.

 

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Kaja Niewiadomska, Sprawozdanie z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych 20 lat studenckich poradni prawnych w Polsce – osiągnięcia, przyszłe cele i możliwości rozwoju, s. 201-205

Radosław Gosiewski, Rafał Borowy, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. rocznicę promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku, s. 205-207.

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Katarzyna Majchrzak, Doktorat ks. mgra Mariusza Auguścika, s. 209-210.